Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 26.07.2021 16:15

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, че на 26.07.2021г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1259 от 23.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ 612 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ ПИ № 04426.503.505  по КК и КР на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-18 от 06.03.2015 г., последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 22.04.2021 г., номер по предходен план: 232, квартал: 24, парцел: VIII, съседи: 04426.503.249, 04426.503.250, 04426.503.287, 04426.503.248, отговарящ на УПИ X-232, кв. 22 по предходен план на село Близнаци, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 8105 от 13.11.1972 г. на Кмета на Община Аврен, ведно със изградените сгради – сграда с идентификатор № 04426.503.505.1 със ЗП 42 кв. м., брой етажи – 2, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна и сграда с идентификатор № 04426.503.505.2 със ЗП 9 кв. м., брой етажи 1, предназначение – селскостопанска сграда.

Съгласно Н.А. № 132, том I, рег. № 3306, дело № 116 от 05.03.2008 г. *** е собственик на 590 кв.м., находящи се в УПИ VIII-232 в кв. 24 по плана на село Близнаци, община Аврен, област Варна.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 

с. Аврен

26.07.2021 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се *** и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1177 от 13.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 1 070 кв. м., съставляващ УПИ XIII-451 в квартал 66 по сега действащия регулационния план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет - Варна за улична и дворищна регулация, ведно с построената в него жилищна сграда.

Парцел XIII-519, част от УПИ XII-518 и част от УПИ II-514 от квартал 95А по предходен регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-451 в квартал 66 по действащия регулационен план на същото село.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

Н а основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за уведомления в сградата и на Интернет страницата на Община Аврен.

 

 с. Аврен

15.07.2021 год. 1. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК - Текуща страница
 2. Заповеди за търгове и конкурси
 3. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 4. Минерални води
 5. Мери, пасища и ливади
 6. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 7. Инвестиционни предложения
 8. Заседания на ОЕСУТ
 9. Свободна рубрика
 10. Концесии
 11. Свободна рубрика
 12. Туризъм
 13. Свободна подрубрика ДРУГИ
 14. Свободна рубрика
 15. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 16. Проекти и програми
 17. Свободна рубрика 2
 18. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 19. Oбявление на отдел
 20. Уведомления на РИОСВ – Варна
 21. Обявление на областен управител Варна
 22. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 23. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 24. "Личен асистент"- І етап , 2011
 25. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 26. Съобщение
 27. Благодарствено писмо
 28. Решения на Министерски съвет
 29. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 30. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 31. Министерство на околната среда и водите
 32. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 33. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 34. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 35. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 36. „Личен асистент”
 37. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 38. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 39. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта