Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

Дата на публикуване: 15.09.2021 15:40

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице – адвокат ***, че на 15.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1652 от 13.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ поземлен имот целият с площ 530 кв.м. по първичен документ за собственост, находящ се в село Бенковски, община Аврен, област Варна, представляващ имот с планоснимачен № 124, включен в УПИ VII-124 в квартал 5 с площ 560 кв. м. по плана на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация.

Със Заповед № 856 от 23.08.2010 г. на Кмета на Община Аврен е одобрен проект за поправка на кадастралния план, в частта на имоти с планоснимачен № 124 и № 125 в квартал 5 по плана на село Бенковски, община Аврен, съгласно който 33 кв. м. (собственост на Д. П. П., съгласно влязло в сила Решение № 1573 от 22.05.2007 г. на РС-Варна) от имот с планоснимачен № 124 се прехвърлят към имот с планоснимачен № 125, собственост на Д. П€ П., съгласно протокол на РС-Варна от 26.06.1985 г.

Съгласно нотариален акт № 82, том 4, рег. №6943, дело № 632 от 11.12.2006 г., под акт № 1, том  CXIII, дело № 26626, *** е собственик на поземлен имот с площ 530 кв. м., представляващ имот с планоснимачен № 124, включен в УПИ VII24 в квартал 5.

Урегулиран поземлен имот VII-124 в квартал 5 по действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 169 от 14.06.1991 г. на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Аврен за улична и дворищна регулация, отговаря на урегулиран поземлен имот IX-55 в квартал 37А  по предходен план на село Бенковски, община Аврен, одобрен със Заповед № 100 от 18.01.1935 г. за улична и дворищна регулация.

По разписен лист към действащия регулационен план на село Бенковски, община Аврен за УПИ VII-124 в квартал 5, като собственик е вписан *** с документ за собственост от 2002 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

с. Аврен

15.09.2021 г.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице упълномощеното лице адв. ***, че на 10.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-1608 от 08.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ дворно място с площ 740 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) II-430 в квартал 68, по плана село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Варна, ведно с изградената в него жилищна сграда със ЗП 100 кв. м.

Парцел II в квартал 100 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г., отговаря на УПИ II-430 в квартал 68 по сега действащия план на селото.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

 

 

с. Аврен

10.09.2021 г.


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Аврен, отдел ,,Общинска собственост земеделие и гори”, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

   Уведомява се ***, чрез упълномощеното лице адвокат *** и всички заинтересовани лица, че на 09.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на ***, чрез подадено заявление с вх. № М-2081 от 12.11.2020 г. и допълващо заявление с вх. № М-2081(8) от 07.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ жилищна сграда, ведно с всички подобрения и приращения в имота и от правото на строеж, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-общ. в квартал 71 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна.

Част от УПИ IV-общ. в квартал 71 по сега действащия регулационен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен със Заповед № 7 от 04.01.1986 г. на Председателя на изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет – Варна, отговаря на парцел IV в квартал 103 по предходен план на село Дъбравино, община Аврен, област Варна, одобрен с Указ на Царя № 151 от 21.03.1930 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и в Интернет страницата на Община Аврен.

с. Аврен

09.09.2021 г.

 


 1. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта