КОНКУРСИ

Дата на публикуване: 13.03.2012 22:27

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37,  ал. 5  и ал. 6   от Закона за народната просвета

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА
О Б Я В Я В А 

конкурс за заемане на длъжността „директор“  на общинска детска градина за следните детски градини:

•    ЦДГ  „Щастливо детство“ с. Бенковски с филиал с. Садово;
•    ЦДГ „ Пролет“ с. Дъбравино с филиал с. Казашка река;
•    ЦЦГ „Щурче“ с. Приселци с филиал  с. Близнаци;
•    ЦДГ „Щастливо детство“ с. Царевци с филиал с.Тръстиково.

I.Кратко описание на длъжността
Директорът на общинска детска  градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на предучилищното образование възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите да се запознаят с нея при подаване на документите.


II.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за народната просвета – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонение, които застрашават живота и здравето на децата.
3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
4. Да притежават диплом за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование  „бакалавър“ или „магистър“.
5. Да притежават специалност от диплома за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор.
6. Да имат не по-малко от 3 /три/ години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
7. Да притежават компютърна грамотност.
Ползването на чужд език е предимство.


III. Начин на провеждане конкурса
1. Конкурсът за заемане длъжността „директор“ на общинска детска градина се провежда на три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит – тест;
1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказ.
4. Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват  писмено за датата, часа на началото и мястото на провеждане на конкурса.
5. Писменият изпит  се провежда в Община Аврен на една и съща дата за всички обявени свободни длъжности и включва решаване на тестови задачи и / или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността директор на общинска детска градина.
6. Кандидатите, които са посочили в заявленията си за участие в конкурсната процедура повече от едно свободно място за длъжността „директор“ на общинска детска градина, решават тест, чийто резултат е валиден за всяка една от посочените длъжности.
7. Конкурсната комисия, преди започване на писмения изпит, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
8. Решаването на теста е анонимно.
9. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по-малко от половината от максималния брой точки.
10. Председателя на комисията уведомява писмено  кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати се съобщават датата, часа на началото и мястото на провеждането му.
11. Интервюто за длъжността „директор“ на общинска детска градина се провежда по график в Община Аврен, като кандидатите се подреждат по азбучен ред, а тези от тях, които са посочили в заявлението си за участие в конкурса повече от едно свободно място за длъжността „директор“ и са допуснати до интервю, се явяват за всяка от посочените в заявлението детска градина.
12. Конкурсната комисия, преди започване на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
13. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
13.1. Компетентност свързана с познаване и ползване на нормативните актове     /разбиране и използване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността на директор на общинска детска градина/.
13.2. Управленска компетентност / способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване/.
13.3. Организационна компетентност / способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.
13.4. Комуникационна компетентност / умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите, наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване/.


IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление до Кмета на Община Аврен с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. В случай, че се кандидатства за повече от една конкурсна длъжност, кандидата подава едно заявление, в което подрежда желанията  си.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Професионална автобиография.
4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация „учител“ или за педагогическа правоспособност /копия/.
5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина /копия/.
6. Карта за предварителен медицински преглед.
7. Бележка, че кандидата не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /копие/.
9.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидата притежава такива /копия/.
10. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език /копия/.
При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията на документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в деловодството на Община Аврен, адрес: с. Аврен,    ул. „ Тодор Ноев“ № 8, тел: 05106/2395, в 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса. Същите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурс за директор на детска градина“ и посочени имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
За трета поредна година Фондация “Еко Общност” обявява набиране на номинации за конкурса “Дърво с корен”. С него търсим не най-дебелото,най-старото, най-високото или най-красивото дърво, а най-обичаното и запечаталосе в сърцата и умовете на хората.

ОБЩИНА АВРЕН ОРГАНИЗИРА ПОЕТИЧЕН КОНКУРС В ЧЕСТНА 50 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЯ ДУБАРОВА - РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ОБЩИНА АВРЕН ОРГАНИЗИРА
 КОНКУРС НА ТЕМА:„ЕКО ФАНТАЗИЯ”-
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ОБЩИНА АВРЕН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС
 НА ТЕМА: „МОЯТ РОДЕН КРАЙ”-
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ХVІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „НЕ НА ЦИГАРИТЕ 2012”
Условия за участие в Международния конкурс може да видите - ТУК

Потърсете в сайта