Съобщения

Дата на публикуване: 30.07.2019 07:37

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Държавна агенция „Електронно управление“ създаде възможност за заявяване на следните електронни административни услуги:

  • 910001 – вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс);
  • 910002 – гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс);
  • 910003 – изключване от списъка на заличените лица преди преда-ване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 Изборния кодекс).

След влизане в началната страница на Единния портал за заявяване на посочените услуги https://egov.bg/, заявителят следва последователно да избере тематичните раздели „Граждански права” и „Достъп, публичност и прозрачност”. От опцията „Избери администрация” на последния екран се активира „Услуги, предоставяни от общински администрации” или „Всички институции”. Излиза списъка на услугите и се прави съответният избор. След стартиране на процедурата за заявяване на конкретната административна услуга, се отваря екран с подробна информация за нея, какво е необходимо заявителят да приготви предварително и как да заяви услугата.  За трите услуги е необходимо заявителят да разполага:

  • инсталирано на компютъра си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран елек-тронен подпис (КЕП);
  • профил в системата „Електронно връчване“;
  • инсталиран на компютъра Adobe Reader.

Попълнената и подписана електронна форма на заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към избраната общинска администрация.
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


Покана за провеждане на консултации за състав на секционни избирателни комисии в Община Аврен, област Варна във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ...научете повече

публикувана на 12.09.2019 г.


Във връзка с насрочените на  27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация- Аврен уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 

1. До 12.10.2019 г.включителноизбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 17-МИ/, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия адрес не по – късно от 12.10.2019 год.

Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице.

Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/.  

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на e-mail: kmet@avren.bg или факс: 05106 22 08.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от  8.00 часа  до 16.30 часа.

 

До 21.10.2019 год. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 год., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /приложение № 17-МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 

2. До 12.10.2019 год. включителноизбиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК/, като подадат  заявление /приложение № 13 - МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

Избирателите могат да подадат електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.

 

3. До 19.10.2019 год. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /приложение № 7-МИ/.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  19.10.2019 год. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

4. До 19.10.2019 год. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление /чл. 43, ал. 1, изр. 2 от ИК/ до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /приложение № 9 - МИ/. 

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  19.10.2019 год. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

5. До предаването на избирателните списъците на СИК български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 10-МИ/.


6. До предаването на избирателните списъците на СИК
 избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /приложение № 11-МИ/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

7. В изборния ден избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1, т.2, т.3 и т.8 от ИК,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица /приложение № 12-МИ/ в случай, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 14-МИ/  избирателят попълва декларация /приложение № 15-МИ/, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция и се вписва от секционната избирателна комисия в изборния ден.

 

8. В изборния ден - избирател, които е вписан в избирателния списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение/дом/институция/място може да бъде дописан от СИК след представяне на удостоверение /приложение № 16-МИ/ от ръководителя на лечебното заведение, дом за стари хора, друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от ръководителя на място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и попълване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция /приложение № 81-МИ/.

 


 

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат  в деловодството на Община Аврен, находящо се в Информационния център за обслужване на граждани на  адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, Община Аврен, Област Варна и на телефони: 05106/ 24 95 и  05106/ 77 77, както следва:
  1. всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
  2. в изборния ден /I тур и II тур/ от 08.00 ч. до 18.00 ч.

  


 
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Общинска администрация Аврен на основание чл. 408, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс уведомява гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят  да бъдат  вписани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове  - част ІІ, но не са били вписани в избирателните списъци в изборите на 25 октомври 2015 год., че могат да представят декларация по образец /Приложение № 8 – МИ от изборни книжа/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден – до 16 септември 2019 год. включително.
Вписаните гражданите в избирателните списъци – част ІІ през 2015 год. подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АВРЕН
 
 

In relation to the elections for municipal councilors and mayors to be held on 27 October 2019, on the grounds of art. 408 par. 1 and par. 2 of the Election Code, the Municipal Administration of Avren notifies the citizens of other EU member-states meeting the provisions under art. 396, par. 2 of the Election Code and wishing to be included in Part II of the electoral registers for the elections of municipal councilors and mayors, who have not been listed in the electoral registers for the elections held on 25 Oct. 2015, that they need to submit their Applications – Declarations (Enclosure No. 8 – MI of the electoral papers) at the Municipal Administration of their place of residence on the territory of the relevant township, not later than 40 days prior to the election day, namely by 16 Sept. 2019 inclusive.   

Citizens already listed in Part II of the electoral registers need to submit a new application only in the event of change to any declared circumstances. 

 

Municipal Administration of Avren

 


Покана за провеждане на консултации за състав на Общинска избирателна комисия в Община Аврен, област Варна във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

публикувана на 13.08.2019 г. в 16,20 ч.


Потърсете в сайта