Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Дата на публикуване: 19.09.2019 17:33


 1. ственост, или за възстановен общински имот... - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 3. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 4. Предоставяне на достъп до обществена информация
 5. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 6. Изменение на план на новообразувани имоти
 7. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 8. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 9. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
 10. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 11. Одобряване на подробен устройствен план
 12. Попълване/поправка на кадастрален план
 13. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 14. Издаване на разрешение за строеж
 15. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 16. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 17. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 18. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 19. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 21. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 22. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 23. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 24. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 25. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 26. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 27. Издаване на скици за недвижими имоти
 28. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 29. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 30. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 31. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 32. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 33. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 34. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 35. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 36. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 37. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 38. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
 39. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 40. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 41. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 42. Издаване на заповед за изземване на имот
 43. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 44. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 45. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 46. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 47. Промяна в актовете за гражданско състояние
 48. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 49. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 50. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 51. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 52. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 53. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 54. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 55. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 56. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 57. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 58. Издаване на удостоверение за семейно положение
 59. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 60. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 61. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 62. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 63. Припознаване на дете
 64. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 65. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 66. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 67. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 68. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 69. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 70. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 71. Възстановяване или промяна на име
 72. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 73. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 74. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 75. Издаване на удостоверение за наследници
 76. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 77. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 78. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 79. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 80. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 81. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 82. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 83. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 84. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 85. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 86. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
 87. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 88. Прекратяване на категория на туристически обект
 89. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 90. Категоризация на места за настаняване
 91. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 92. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 93. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 94. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 95. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
 96. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
 97. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 98. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 99. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 100. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
 101. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 102. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 103. Издаване на разрешително за достъп до горски територии
 104. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 105. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
 106. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 107. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 108. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 109. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
 110. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 111. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 112. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 113. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 114. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 115. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 116. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 117. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 118. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 119. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 120. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 121. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 122. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
 123. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 124. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 125. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 126. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 127. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 128. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 129. Издаване на виза за проектиране
 130. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 131. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Потърсете в сайта