Проектодокументи

Дата на публикуване: 25.03.2022 15:30

Проектодокументи

 
Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, в законо-установения срок от 30 дни, Община Аврен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица и организации да направят предложения и становища, които следва да се предоставят в деловодството на Община Аврен в информационен център - Аврен на адрес: с. Аврен, ул. "Тодор Ноев" № 8, Община Аврен, Област Варна или на адрес: kmet@avren.bg, по следните проектодокументи:
 
№  ПРОЕКТОДОКУМЕНТИ дата на публикуване
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Аврен


Публикувано на 25.03.2022 г.

25.03.2022 г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на община Аврен, Област Варна.


Публикувано на 22.03.2022 г.
22.03.2022 г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2021г.-2028г.


Публикувано на 21.02.2022 г.
21.02.2022 г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Програма за опазване на околната среда на територията на община Аврен за периода 2021г.-2028г.


Публикувано на 21.02.2022 г.
21.02.2022 г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на „План за интегрирано развитие на община Аврен 2021 – 2027г.“.


Публикувано на 21.12.2021 г.
21.12.2021 г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект за
 изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аврен, област Варна.


Публикувано на 10.12.2021г.

Справка за постъпили предложения
Публикувано на 10.01.2022г.
10.12.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

Публикувано на 07.12.2021г.

Справка за постъпили предложения
Публикувано на 07.01.2022г.
07.12.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна


Публикувано на 09.11.2021г.

Справка за постъпили предложения- 13.12.2021 г.
Публикувано на 13.12.2021г.
09.11.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АВРЕН
Публикувано на 14.10.2021г.

Справка за постъпили предложения- 16.11.2021 г.
Публикувано на 16.11.2021г.
14.10.2021г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН 2021г.-2025г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви

Публикувано на 03.06.2021г.

03.06.2021г.
Приемане на общо решение относно прилагане на улични регулации.
Публикувано на 25.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 26.04.2021 г.
Публикувано на 26.04.2021г.
25.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Аврен

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Публикувано на 19.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 20.04.2021 г.
Публикувано на 20.04.2021г.
19.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АВРЕН
Публикувано на 19.03.2021г.

Справка за постъпили предложения- 20.04.2021 г.
Публикувано на 20.04.2021г.

19.03.2021г.
Доклад
Предварителна оценка
Мотиви

Проект на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на община Аврен в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Публикувано на 27.01.2021г.

Справка за постъпили предложения- 01.03.2021 г.
Публикувано на 01.03.2021г.
27.01.2021г.

  Доклад
Предварителна оценка 
Мотиви 
Проект за изменение на Наредбата за обществения ред 

Публикувана на 29.10.2020г.29.10.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
 ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ  И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

 Публикувана на 20.10.2020 г.
 20.10.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.
Докладна записка 
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.08.2020 г.

 12.08.2020г.
  Доклад
Предварителна оценка 

Мотиви
Проект за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред - Община Аврен          
Публикувано на 07.08.2020 г.07.08.2020 г. 
  Доклад 
Предварителна оценка
Мотиви
Проект за насърчаване използването на възобновяеми източници и био горива на Община Аврен 2020 - 2030 г.
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.06.2020 г.


12.06.2020 г.
  Доклад
Предварителна оценка 
Мотиви
Проект за дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Аврен 2020 - 2030 г.
Протокол за публикуване - Публикувана на 12.06.2020 г.


12.06.2020 г.
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на допълнение на Приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна
Приложение 1 
Протокол   Публикувана на 14.05.2020 г.   14.05.2020г. 
  Доклад
Предварителна оценка
Мотиви 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.
Протокол  Публикувана на 15.04.2020 г.


 
  15.04.2020г
 

Доклад
Предварителна оценка
Мотиви
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Аврен за периода 2019 г. – 2023 г.
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Аврен за периода 2019 г. - 2023  г.,публикувана на 12.12.2019 г.
11.11.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка 

Мотиви 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Аврен, област Варна.  
Справка за постъпили предложение и/или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци на територията на Община Аврен
Публикувана на 09.12.2019 г.08.11.2019г. 

 

Доклад
Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, област Варна.
Справка за постъпили предложения и/или становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен.
Публикувана на 09.12.2019г.08.11.2019 г.
 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, публикувана на 16.07.2019 г.

 

 

14.06.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Аврен.

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Аврен, публикувана на 16.05.2019 г.

 

 

 

 

15.04.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и /или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 15.05.2019 г.

 

 

 

12.04.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Тарифата за такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Аврен.

 

 

 

13.03.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна.

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 13.03.2019 г.

 

 

 

08.02.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аврен.

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аврен.

 

 

07.02.2019 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Аврен, публикувана на 16.01.2019 г.

 

 

 

14.12.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект „Програма за развитие на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен  2018 г. - 2023 г.“

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на „Програма за развитие на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен  2018г. - 2023г.“, публикувана на 16.01.2019 г.

 

 

13.12.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за защита на животните, овладяване на популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Аврен, област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Аврен, област Варна, публикувана на 26.09.2018 г.

 

 

 

24.08.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Аврен, област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Аврен, област Варна, публикувана на 18.09.2018 г.

 

 

17.08.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за осигуряване пожарната безопасност на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Аврен, област Варна, публикувана на 25.09.2018 г.

 

 

 

14.08.2018 г.

     
 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувано на 21.08.2018 г.

 

 

19.07.2018 г.

 

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Аврен

Справка за постъпили предложения и /или становища към проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Аврен, област Варна, публикувана на 21.08.2018 г.

 

 

19.07.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за защита на животните, овладяване популацията на безстопанствени кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Аврен 

Получено в деловодството на ОбС Аврен писмо на 21.05.2018 г. от ОП Варна относно становище за публикувания на горецитирания проект на наредбата.

 

 

08.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Аврен, Област Варна и за издаване на сертификат клас В, ведно с приложение 1 и приложение 2

Справка за постъпили предложения и /или становища към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Аврен и издаване на сертификат клес В, публикувана на 11.06.2018 г.

 

 

04.05.2018 г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г. 

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Аврен за периода 2014-2020 г., публикувана на 31.01.2018 г.

 

 

 

28.12.2017 г.

 

Доклад

Проект ведно с мотиви за изменение и допълнение на Правилник за дейността и организацията на ОбС и неговите комисии

Справка за постъпили предложения и/или становища към проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОбС-Аврен и неговите комисии, публикувана на 12.12.2017г.

 

 

 

11.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувана на 14.12.2017 г.

 

 

 

 

 

09.11.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка

Мотиви относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, ведно с:

Приложение 1

Приложение 2

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аврен, Област Варна, публикувана на 14.08.2017 г.

 

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварителна оценка на въздействие

Мотиви относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини на Община Аврен, публикувана на 17.08.2017 г.

 

 

 

 

14.07.2017г.

 

Доклад

Предварително оценка на въздействие

Мотиви относно изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Проект на Наредба за изменение на Наредба за символиката и отличията на Община Аврен

Справка за постъпили предложения и/или становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Аврен., публикувана на 08.08.2017 г.

 

 

07.07.2017г.

  Програма за управление на отпадъците на територията на Община Аврен за периода 2014-2020 г. - Проект
Резюме
20.03.2017г. 
 
 
  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН ВЕДНО С МОТИВИ.

05.11.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Аврен  19.10.2016г.
  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен.
Мотиви
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Аврен 
19.10.2016г.Наименование Брой тегления
предварителна оценка - нов (1).doc 0 Изтегли документ с име "предварителна оценка - нов (1).doc"
доклад - нов (1).doc 0 Изтегли документ с име "доклад - нов (1).doc"
мотиви - нов (1).doc 0 Изтегли документ с име "мотиви - нов (1).doc"
проект - нов (1).doc 0 Изтегли документ с име "проект - нов (1).doc"
проект - нов.doc 0 Изтегли документ с име "проект - нов.doc"
предварителна оценка - нов.doc 0 Изтегли документ с име "предварителна оценка - нов.doc"
мотиви - нов.doc 0 Изтегли документ с име "мотиви - нов.doc"
доклад - нов.doc 0 Изтегли документ с име "доклад - нов.doc"
ДОКЛАД ПООС.doc 0 Изтегли документ с име "ДОКЛАД ПООС.doc"
ПООС община Аврен.doc 0 Изтегли документ с име "ПООС община Аврен.doc"
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПООС.docx 0 Изтегли документ с име "ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПООС.docx"
МОТИВИ ПООС.docx 0 Изтегли документ с име "МОТИВИ ПООС.docx"
ДОКЛАД ПУО.doc 0 Изтегли документ с име "ДОКЛАД ПУО.doc"
ПУО община Аврен.doc 0 Изтегли документ с име "ПУО община Аврен.doc"
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПУО.docx 0 Изтегли документ с име "ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПУО.docx"
МОТИВИ ПУО.docx 0 Изтегли документ с име "МОТИВИ ПУО.docx"
справка-т.doc 1 Изтегли документ с име "справка-т.doc"
Справка-н.docx 1 Изтегли документ с име "Справка-н.docx"
проект.zip 1 Изтегли документ с име "проект.zip"
Предварителна оценка.pdf 1 Изтегли документ с име "Предварителна оценка.pdf"
доклад.pdf 1 Изтегли документ с име "доклад.pdf"
Мотиви.pdf 1 Изтегли документ с име "Мотиви.pdf"
СПРАВКА ОК.docx 1 Изтегли документ с име "СПРАВКА ОК.docx"
Доклад.docx 1 Изтегли документ с име "Доклад.docx"
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи от ОПФ на община Аврен.docx 1 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи от ОПФ на община Аврен.docx"
Предварителна оценка.doc 1 Изтегли документ с име "Предварителна оценка.doc"
Мотиви.docx 1 Изтегли документ с име "Мотиви.docx"
Доклад.doc 1 Изтегли документ с име "Доклад.doc"
Проект на тарифата за такса.docx 1 Изтегли документ с име "Проект на тарифата за такса.docx"
Мотиви.docx 1 Изтегли документ с име "Мотиви.docx"
Предварителна оценка.docx 1 Изтегли документ с име "Предварителна оценка.docx"
справка постъпили предложения нова001 (3).doc 4 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения нова001 (3).doc"
МОТИВИ ОК.doc 4 Изтегли документ с име "МОТИВИ ОК.doc"
ПРОЕКТ ОК.doc 4 Изтегли документ с име "ПРОЕКТ ОК.doc"
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ОК.doc 4 Изтегли документ с име "ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ОК.doc"
ДОКЛАД ОК.doc 4 Изтегли документ с име "ДОКЛАД ОК.doc"
Доклад Правилник (1).doc 4 Изтегли документ с име "Доклад Правилник (1).doc"
Проект Правилник.docx 4 Изтегли документ с име "Проект Правилник.docx"
Предварителна оценка Правилник (1).docx 4 Изтегли документ с име "Предварителна оценка Правилник (1).docx"
Мотиви Правилник (1).docx 4 Изтегли документ с име "Мотиви Правилник (1).docx"
ПРОГРАМА ЗА КУЧЕТА ПРОЕКТ.doc 45 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА КУЧЕТА ПРОЕКТ.doc"
мотиви.doc 43 Изтегли документ с име "мотиви.doc"
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА.doc 40 Изтегли документ с име "ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА.doc"
доклад.doc 50 Изтегли документ с име "доклад.doc"
справка постъпили предложения нова001 (3) (4).doc 178 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения нова001 (3) (4).doc"
Мотиви Правилник.docx 165 Изтегли документ с име "Мотиви Правилник.docx"
Предварителна оценка Правилник.docx 145 Изтегли документ с име "Предварителна оценка Правилник.docx"
Проект Правилник.docx 190 Изтегли документ с име "Проект Правилник.docx"
Доклад Правилник.doc 186 Изтегли документ с име "Доклад Правилник.doc"
Мотиви Наредба.doc 335 Изтегли документ с име "Мотиви Наредба.doc"
Проект Наредба.docx 170 Изтегли документ с име "Проект Наредба.docx"
Прил 4.docx 256 Изтегли документ с име "Прил 4.docx"
Доклад Наредба.doc 234 Изтегли документ с име "Доклад Наредба.doc"
Предварителна оценка Наредбда.doc 306 Изтегли документ с име "Предварителна оценка Наредбда.doc"
Прил 1.docx 167 Изтегли документ с име "Прил 1.docx"
Прил 2.doc 210 Изтегли документ с име "Прил 2.doc"
Приложение 3.docx 216 Изтегли документ с име "Приложение 3.docx"
справка постъпили предложения нова001 (3).doc 298 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения нова001 (3).doc"
справка постъпили предложения нова001 (3).doc 262 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения нова001 (3).doc"
съобщение общо решение зут 148 регулация улици.docx 630 Изтегли документ с име "съобщение общо решение зут 148 регулация улици.docx"
МОТИВИ правилник (2).docx 498 Изтегли документ с име "МОТИВИ правилник (2).docx"
proekt pravilnik Avren (1).docx 443 Изтегли документ с име "proekt pravilnik Avren (1).docx"
Doklad Pravilnik.doc 504 Изтегли документ с име "Doklad Pravilnik.doc"
Predv. ocenka Prav.docx 307 Изтегли документ с име "Predv. ocenka Prav.docx"
Заявление-Приложение 1.docx 584 Изтегли документ с име "Заявление-Приложение 1.docx"
Приложение 4.docx 733 Изтегли документ с име "Приложение 4.docx"
Декларация 3.docx 851 Изтегли документ с име "Декларация 3.docx"
Декларация лични данни - Приложение 2.doc 359 Изтегли документ с име "Декларация лични данни - Приложение 2.doc"
Наредба Проект.docx 497 Изтегли документ с име "Наредба Проект.docx"
Мотиви.doc 575 Изтегли документ с име "Мотиви.doc"
Предварителна оценка.doc 526 Изтегли документ с име "Предварителна оценка.doc"
Доклад.doc 554 Изтегли документ с име "Доклад.doc"
Наредба Проект ОК (1).docx 410 Изтегли документ с име "Наредба Проект ОК (1).docx"
Доклад ОК (1).doc 539 Изтегли документ с име "Доклад ОК (1).doc"
Мотиви ОК (1).doc 905 Изтегли документ с име "Мотиви ОК (1).doc"
Наредба Проект ОК.docx 453 Изтегли документ с име "Наредба Проект ОК.docx"
Предварителна оценка ОК (1).doc 460 Изтегли документ с име "Предварителна оценка ОК (1).doc"
справка постъпили предложения нова001.doc 903 Изтегли документ с име "справка постъпили предложения нова001.doc"
Проект на Наредба ОК.doc 2730 Изтегли документ с име "Проект на Наредба ОК.doc"
Предварителна оценка ОК (1).doc 1579 Изтегли документ с име "Предварителна оценка ОК (1).doc"
Доклад ОК (1).doc 1198 Изтегли документ с име "Доклад ОК (1).doc"
Мотиви ОК (1).doc 1053 Изтегли документ с име "Мотиви ОК (1).doc"

Потърсете в сайта