Програми

Дата на публикуване: 02.03.2022 15:55

  Годишен план за ползване на дървесина на община Аврен за 2022 г.

План за интегрирано развитие на община Аврен 2021 – 2027г.


План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Аврен


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ –   ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.


ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА ЗА 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН 2021г.-2025г.


ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АВРЕН 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА


ПРОГРАМА „СПОРТ“ НА ОБЩИНА АВРЕН 2021  ГОДИНА


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА 2021 г.


ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА  ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМАНА ОБЩИНА АВРЕН 2021 год. – 2023 год.

Дейности по Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аврен през 2021 година

ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА ТУРИЗМА  НА ОБЩИНА АВРЕН 2021 год. – 2023 год.

 

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА  ОБЩИНА АВРЕН 2021 год. – 2023 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА АВРЕН  ЗА 2021г. 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН ЗА 2021 г.

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА АВРЕН ЗА 2020 ГОДИНА . 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 г.
 
ПРОГРАМА СПОРТ ЗА 2020  ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ЗА 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА ОТ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за 2020 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА 2020 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АВРЕН ЗА 2020 г.
 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2020 г.  
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. - 2020 г.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 -2020 г.


МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ,  КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АВРЕН

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН 2014 г. – 2020 г.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА АВРЕН 2018 - 2020 г., ведно с ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ OT РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2015 – 2020)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА АВРЕН" 2018 г. - 2023 г.

 

 


Потърсете в сайта