„Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

Дата на публикуване: 31.12.2019 12:34ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ

"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

BG05M9OP001-2.054-0002

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, обявявам прием на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

1.1. „Логопед“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.2. „Трудотерапевт“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.3. „Педагог“ – 2 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.4. „Здравен медиатор“ – 2 бр.

 • Средно образование и минимум 3 години релевантен опит или
 • Висше образование и минимум 6 месеца релевантен опит.

1.5. “Домашен помощник” – 10 бр.

 • Без изискване за квалификация и опит.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
 • Да притежава психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.

Задължения и отговорности:

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • работи по логопедичната рехабилитация на потребителите- изследване езиковата и звуковата страна при различни дефицити, корекция плавността на речта: масаж (лицев), сензорна стимулация, корекция на четене и писане.

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Осъществява занимания по трудотерапия- цветарство, градинарство, зоотерапия, шивачество, битови умения.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Работи по индивидуални програми за социална интеграция на децата
 • Проучва причините за отпадане от училище
 • Оказва съдействие за продължаване на образованието
 • Работи с децата с цел ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие
 • Превенция на насилието и на отклоненото поведение
 • Работи със семействата

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • посредничи между потребителите и медицинските специалисти
 • подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до болнични заведения

 

1.5. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Предоставя грижи в семейна или в близка до семейната среда за хора с увреждания или деца с увреждания, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства с оглед улесняване достъпа до пазара на труда на членовете на семействата, полагащи грижи, придружаване до детско, учебно заведение, месторабота и др.

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 360 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 180 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 450 часа, общо 900 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 350 часа, общо 700 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.5. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Трудов договор, 8 ч. работен ден, за 18 месеца – от месец 7 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство.

 

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление  до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:


Декларация за ползване на лични данни по образец.


Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец.

 

Автобиография.

Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо).

Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо).

Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).

Копия от документи за членството в професионални организации (ако е приложимо.)

Медицинско удостоверение (приложимо при трудов договор).

Свидетелство за съдимост (приложимо при трудов договор, ще бъде проверено служебно, и при необходимост ще бъде изискано от кандидата).

 

Срок за подаване на документи до 20.07.2020 г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 

 


ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ

"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

BG05M9OP001-2.054-0002

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, обявявам прием на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

1.1. „Логопед“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.2. „Трудотерапевт“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.3. „Педагог“ – 2 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.4. „Здравен медиатор“ – 2 бр.

 • Средно образование и минимум 3 години релевантен опит или
 • Висше образование и минимум 6 месеца релевантен опит.

1.5. „Консултант юрист“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Право", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“ – 1 бр.

 • Висше образование, икономически профил, магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.7. „Мотивационен консултант“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Психология", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.8. “Домашен помощник” – 10 бр.

 • Без изискване за квалификация и опит.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
 • Да притежава психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.

 

 

 

 

 

Задължения и отговорности:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • работи по логопедичната рехабилитация на потребителите- изследване езиковата и звуковата страна при различни дефицити, корекция плавността на речта: масаж (лицев), сензорна стимулация, корекция на четене и писане.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Осъществява занимания по трудотерапия- цветарство, градинарство, зоотерапия, шивачество, битови умения.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Работи по индивидуални програми за социална интеграция на децата
 • Проучва причините за отпадане от училище
 • Оказва съдействие за продължаване на образованието
 • Работи с децата с цел ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие
 • Превенция на насилието и на отклоненото поведение
 • Работи със семействата

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • посредничи между потребителите и медицинските специалисти
 • подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до болнични заведения

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основните принципи и понятия във фирменото право, Кодекса на труда, закони и подзаконови актове свързани с развитие на собствен бизнес, реализация на пазара на труда, защита правата на лицата

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основни принципи и понятия в маркетинга и мениджмънта и започване на собствен бизнес

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства

 • Диагностициране на личностните качества, нагласи, интереси и мотивация за започване на работа, разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда
 • Информиране за свободните работни места в региона, консултиране за подходящите професии, съобразено със способностите на отделния човек
 • Подкрепа за професионалното развитие чрез индивидуални и групови консултации:
 • Информация за пазара на труда
 • Развиване на умения за планиране на кариерния процес
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо
 • Теоретични модели на кариерно развитие
 • Умения за намиране и задържане на работа
 • Умения за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на професия
 • Диагностика на професионални интереси, нагласи и мотивация за избор на кариера
 • Специализирана подкрепа на представители на различни социални групи и културни общности
 • Умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия;
 • Мотивиране за активно участие в квалификационни обучения
 • "подкрепена заетост"- оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места и изискванията за практикуване на отделните професии.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Предоставя грижи в семейна или в близка до семейната среда за хора с увреждания или деца с увреждания, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства с оглед улесняване достъпа до пазара на труда на членовете на семействата, полагащи грижи, придружаване до детско, учебно заведение, месторабота и др.

 

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 360 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 180 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 450 часа, общо 900 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 350 часа, общо 700 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства“

 • Граждански договор, общо 110 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 18 на проекта.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Трудов договор, 8 ч. работен ден, за 18 месеца – от месец 7 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство.

 

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление  до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:


Декларация за ползване на лични данни по образец.


Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец.


Автобиография
.

Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо).

Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо).

Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).

Копия от документи за членството в професионални организации (ако е приложимо.)

Медицинско удостоверение (приложимо при трудов договор).

Свидетелство за съдимост (приложимо при трудов договор, ще бъде проверено служебно, и при необходимост ще бъде изискано от кандидата).

 

 

Срок за подаване на документи до 10.07.2020 г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 


 

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ

"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

BG05M9OP001-2.054-0002

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, обявявам прием на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

1.1. „Логопед“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.2. „Трудотерапевт“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.3. „Педагог“ – 2 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.4. „Здравен медиатор“ – 2 бр.

 • Средно образование и минимум 3 години релевантен опит или
 • Висше образование и минимум 6 месеца релевантен опит.

1.5. „Консултант юрист“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Право", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“ – 1 бр.

 • Висше образование, икономически профил, магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.7. „Мотивационен консултант“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Психология", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.8. “Домашен помощник” – 10 бр.

 • Без изискване за квалификация и опит.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
 • Да притежава психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.

 

 

 

 

 

Задължения и отговорности:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • работи по логопедичната рехабилитация на потребителите- изследване езиковата и звуковата страна при различни дефицити, корекция плавността на речта: масаж (лицев), сензорна стимулация, корекция на четене и писане.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Осъществява занимания по трудотерапия- цветарство, градинарство, зоотерапия, шивачество, битови умения.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Работи по индивидуални програми за социална интеграция на децата
 • Проучва причините за отпадане от училище
 • Оказва съдействие за продължаване на образованието
 • Работи с децата с цел ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие
 • Превенция на насилието и на отклоненото поведение
 • Работи със семействата

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • посредничи между потребителите и медицинските специалисти
 • подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до болнични заведения

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основните принципи и понятия във фирменото право, Кодекса на труда, закони и подзаконови актове свързани с развитие на собствен бизнес, реализация на пазара на труда, защита правата на лицата

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основни принципи и понятия в маркетинга и мениджмънта и започване на собствен бизнес

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства

 • Диагностициране на личностните качества, нагласи, интереси и мотивация за започване на работа, разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда
 • Информиране за свободните работни места в региона, консултиране за подходящите професии, съобразено със способностите на отделния човек
 • Подкрепа за професионалното развитие чрез индивидуални и групови консултации:
 • Информация за пазара на труда
 • Развиване на умения за планиране на кариерния процес
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо
 • Теоретични модели на кариерно развитие
 • Умения за намиране и задържане на работа
 • Умения за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на професия
 • Диагностика на професионални интереси, нагласи и мотивация за избор на кариера
 • Специализирана подкрепа на представители на различни социални групи и културни общности
 • Умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия;
 • Мотивиране за активно участие в квалификационни обучения
 • "подкрепена заетост"- оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места и изискванията за практикуване на отделните професии.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Предоставя грижи в семейна или в близка до семейната среда за хора с увреждания или деца с увреждания, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства с оглед улесняване достъпа до пазара на труда на членовете на семействата, полагащи грижи, придружаване до детско, учебно заведение, месторабота и др.

 

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 360 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 180 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 450 часа, общо 900 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 350 часа, общо 700 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства“

 • Граждански договор, общо 110 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 18 на проекта.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Трудов договор, 8 ч. работен ден, за 18 месеца – от месец 7 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство.

 

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават  заявление  до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:


Декларация за ползване на лични данни по образец.


Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец.

Автобиография.

Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо).

Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо).

Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).

Копия от документи за членството в професионални организации (ако е приложимо.)

Медицинско удостоверение (приложимо при трудов договор).

Свидетелство за съдимост (приложимо при трудов договор, ще бъде проверено служебно, и при необходимост ще бъде изискано от кандидата).

 

 

Срок за подаване на документи до 25.06.2020 г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 
 

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ

"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

BG05M9OP001-2.054-0002

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, обявявам прием на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

1.1. „Логопед“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.2. „Трудотерапевт“ – 1 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.3. „Педагог“ – 2 бр.

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години.

1.4. „Здравен медиатор“ – 2 бр.

 • Средно образование и минимум 3 години релевантен опит или
 • Висше образование и минимум 6 месеца релевантен опит.

1.5. „Консултант юрист“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Право", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“ – 1 бр.

 • Висше образование, икономически профил, магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.7. „Мотивационен консултант“ – 1 бр.

 • Висше образование, специалност "Психология", магистърска степен.
 • Релевантен опит над 6 години.

1.8. “Домашен помощник” – 10 бр.

 • Без изискване за квалификация и опит.
 • Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
 • Да притежава психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.

 

 

 

 

 

Задължения и отговорности:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • работи по логопедичната рехабилитация на потребителите- изследване езиковата и звуковата страна при различни дефицити, корекция плавността на речта: масаж (лицев), сензорна стимулация, корекция на четене и писане.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Осъществява занимания по трудотерапия- цветарство, градинарство, зоотерапия, шивачество, битови умения.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Работи по индивидуални програми за социална интеграция на децата
 • Проучва причините за отпадане от училище
 • Оказва съдействие за продължаване на образованието
 • Работи с децата с цел ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие
 • Превенция на насилието и на отклоненото поведение
 • Работи със семействата

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • посредничи между потребителите и медицинските специалисти
 • подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до болнични заведения

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основните принципи и понятия във фирменото право, Кодекса на труда, закони и подзаконови актове свързани с развитие на собствен бизнес, реализация на пазара на труда, защита правата на лицата

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава потребителите с основни принципи и понятия в маркетинга и мениджмънта и започване на собствен бизнес

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства

 • Диагностициране на личностните качества, нагласи, интереси и мотивация за започване на работа, разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда
 • Информиране за свободните работни места в региона, консултиране за подходящите професии, съобразено със способностите на отделния човек
 • Подкрепа за професионалното развитие чрез индивидуални и групови консултации:
 • Информация за пазара на труда
 • Развиване на умения за планиране на кариерния процес
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо
 • Теоретични модели на кариерно развитие
 • Умения за намиране и задържане на работа
 • Умения за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на професия
 • Диагностика на професионални интереси, нагласи и мотивация за избор на кариера
 • Специализирана подкрепа на представители на различни социални групи и културни общности
 • Умения за свързване на индивидуалните способности с изискванията на желаната професия;
 • Мотивиране за активно участие в квалификационни обучения
 • "подкрепена заетост"- оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места и изискванията за практикуване на отделните професии.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Предоставя грижи в семейна или в близка до семейната среда за хора с увреждания или деца с увреждания, деца на самотни родители, деца от многодетни семейства с оглед улесняване достъпа до пазара на труда на членовете на семействата, полагащи грижи, придружаване до детско, учебно заведение, месторабота и др.

 

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

 

1.1. „Логопед“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 360 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.2. „Трудотерапевт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договор, общо 180 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.3. „Педагог“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 450 часа, общо 900 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

 

1.4. „Здравен медиатор“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Граждански договори, по 350 часа, общо 700 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.5. „Консултант юрист“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.6. „Консултант маркетинг и мениджмънт“

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“

 • Граждански договор, общо 90 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

1.7. „Мотивационен консултант“

По Дейност 4 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства“

 • Граждански договор, общо 110 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 7 до месец 18 на проекта.

 

1.8. “Домашен помощник”

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“

 • Трудов договор, 8 ч. работен ден, за 18 месеца – от месец 7 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство.

 

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

Декларация за ползване на лични данни по образец.

Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец.

Автобиография.

Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо).

Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо).

Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).

Копия от документи за членството в професионални организации (ако е приложимо.)

Медицинско удостоверение (приложимо при трудов договор).

Свидетелство за съдимост (приложимо при трудов договор, ще бъде проверено служебно, и при необходимост ще бъде изискано от кандидата).

 

 

Срок за подаване на документи до 12.06.2020г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 

 

 Проведена встъпителна пресконференция

по проект BG05M9OP001-2.054-0002

„Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“.

 

На 06.03.2020 г. от 10:00 часа в с. Аврен, заседателна зала "Просвета" при община Аврен, се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“.

 Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, Киркор Нишанян – координатор, Теодора Георгиева – счетоводител, специалисти, гости.

Екипът по проекта направи кратко резюме на проектните дейности и представи необходимите документи за кандидатстване за потребители и специалисти.

 
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 
 Община Аврен Ви кани на пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0002 "Активно включване за по-добър живот в Община Аврен". Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

 На пресконференцията ще присъстват Кметът на община Аврен г-н Емануил Манолов, Костадин Петров – ръководител на проекта, Киркор Нишанян – координатор,
Теодора Георгиева – счетоводител, гости.

 

Дата на провеждане: 06.03.2020 г.

Място на провеждане: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев“ №8,

Зала "Просвета" при община Аврен

Начало: 10:00 часа

Покана за пресконференция 
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

ЗА НАБИРАНЕ НА СОЦИАЛЕН КОНСУЛТАНТ/РЪКОВОДИТЕЛ МЕТ ПО ПРОЕКТ

"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

BG05M9OP001-2.054-0002

 

 

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, се удължава приема на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

 

 

1.1. „Социален консултант/ръководител МЕТ

 • Висше образование, магистърска степен
 • Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 4 г.
 • Опит в изпълнение на проекти.

 

Задължения и отговорности:

 

 

Социален консултант/ръководител МЕТ

 

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Води регистър на заявленията от кандидат-потребителите.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

 

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Организира и ръководи дейността на Мобилния екип на терен.
 • Изготвя оценки на риска и индивидуални планове.
 • Оказва подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите.
 • Работи със семейства на потребители, разрешава конфликтните ситуации в семейството.
 • Работи с деца и семейства за преодоляване негативните последици върху възпитанието и развитието на децата.
 • Консултира родители в риск от изоставяне на децата.
 • Организира свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите.

 

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

 

 

Социален консултант/ръководител МЕТ

 

 • Трудов договор, 4 ч. работен ден, за 24 месеца – от месец 1 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 7 до месец 24 на проекта

 

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

 

 

Срок за подаване на документи до 31.01.2020г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.
ОБЯВА

 

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА
ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ
"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"
BG05M9OP001-2.054-0002

 

     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, се удължава приема на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

 

1.1. „Социален консултант/ръководител МЕТ

 • Висше образование, магистърска степен
 • Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 4 г.
 • Опит в изпълнение на проекти.

 

1.2. „Медицинска сестра“

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование
 • Релевантен опит над - 5 години.

 

Задължения и отговорности:

 Социален консултант/ръководител МЕТ

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Води регистър на заявленията от кандидат-потребителите.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

 

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 • Организира и ръководи дейността на Мобилния екип на терен.
 • Изготвя оценки на риска и индивидуални планове.
 • Оказва подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите.
 • Работи със семейства на потребители, разрешава конфликтните ситуации в семейството.
 • Работи с деца и семейства за преодоляване негативните последици върху възпитанието и развитието на децата.
 • Консултира родители в риск от изоставяне на децата.
 • Организира свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите.

 

„Медицинска сестра“

 

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • изготвя оценки на риска и индивидуални планове
 • здравни консултации- здравословен начин на живот, предпазване от инфекциозни заболявания, сексуална култура и семейно планиране, вреда от употреба на алкохол и други наркотици, в достъпни за потребителите форми
 • следи регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, манипулации, първа и доболнична медицинска помощ
 • съдействие при профилактични прегледи с ехограф

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

 

Социален консултант/ръководител МЕТ

 

 • Трудов договор, 4 ч. работен ден, за 24 месеца – от месец 1 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 7 до месец 24 на проекта

 

„Медицинска сестра“

 

 • Граждански договор, общо 980 часа, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- 80 часа, от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" - 900 часа, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

 

 

Срок за подаване на документи до 14.01.2020г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 
ОБЯВА
ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ
"Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"
BG05M9OP001-2.054-0002

 
     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен", по Договор BG05M9OP001-2.054-0002, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, и наемане на специалисти, обявявам прием на документи за подбор на специалисти за следните длъжности:

 

1.1. „Експерт „Човешки ресурси”

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
 • Релевантен опит - 3 години

 

1.2. „Експерт "Психо-социална подкрепа".

 • Висше образование - специалност „Психология”, магистърска степен
 • Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 6 г.
 • Опит в изпълнение на проекти- минимум 6 г.

 

1.3. „Социален консултант/ръководител МЕТ

 • Висше образование, магистърска степен
 • Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 4 г.
 • Опит в изпълнение на проекти.

 

1.4. „Медицинска сестра“

 • Релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование
 • Релевантен опит над - 5 години.

 

Задължения и отговорности:

„Експерт „Човешки ресурси”

 • Участва в дейностите по информиране на лицата - кандидати за работа за условията за кандидатстване, приема документите на кандидатите и води регистър за това.
 • Участва в комисия за подбор.
 • Оформя и подготвя трудовите договори, оформя длъжностните характеристики, досиетата и трудовите книжки.
 • Съблюдава за спазване на приложимото законодателство при наемане на специалисти.

 

„Експерт „Психо-социална подкрепа”

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

 

По Дейност 3 „Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки

 • Изготвя и актуализира оценки на риска и индивидуални планове
 • Оценка за ниво на интелектуални възможности с цел прецизиране възможностите за подходящо насочване към индивидуално (групово) обучение за усвояване на умения и навици.
 • Провеждане на психологична рехабилитация.
 • Оценка на емоционално състояние.
 • Мотивационна работа при отчетена неудовлетвореност от услугите.
 • Подкрепа при първоначалната криза.
 • Компенсаторно пренасочване и мотивиране.
 • Подготовка и адаптиране към нови роли и сфери.
 • Преоценка на житейски събития и ситуации.
 • Овластяване и мотивиране към активно включване.

 

Социален консултант/ръководител МЕТ

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Води регистър на заявленията от кандидат-потребителите.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

 

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Организира и ръководи дейността на Мобилния екип на терен.
 • Изготвя оценки на риска и индивидуални планове.
 • Оказва подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите.
 • Работи със семейства на потребители, разрешава конфликтните ситуации в семейството.
 • Работи с деца и семейства за преодоляване негативните последици върху възпитанието и развитието на децата.
 • Консултира родители в риск от изоставяне на децата.
 • Организира свободното време, отдиха и развлеченията на потребителите.

 

„Медицинска сестра“

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • Запознава кандидат-потребителите с начина на организация на работа на МЕТ–специалисти, честота на предоставяне на услугите, проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и ги подпомага при тяхното комплектоване.
 • Изготвя „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и критериите за подбор.
 • Извършва първоначална оценка на потребностите в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ.
 • Участва в Комисия за извършване на първоначален и текущ подбор на потребители на МЕТ, съобразно изготвената методика.
 • Изготвя договори с подбраните лица, с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията на потребителите.
 • Изготвя регистър на подбраните потребители.

 

По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 

 • изготвя оценки на риска и индивидуални планове
 • здравни консултации- здравословен начин на живот, предпазване от инфекциозни заболявания, сексуална култура и семейно планиране, вреда от употреба на алкохол и други наркотици, в достъпни за потребителите форми
 • следи регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, манипулации, първа и доболнична медицинска помощ
 • съдействие при профилактични прегледи с ехограф

 

ВРЕМЕВА АНГАЖИРАНОСТ:

„Експерт „Човешки ресурси”

По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки".

 • Граждански договор, общо 44 часа, съгласно приложимото законодателство, от месец 1 до месец 6 на проекта

 

„Експерт „Психо-социална подкрепа”

 • Трудов договор, 4 ч. работен ден, за 24 месеца – от месец 1 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"“- от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 3 „Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

Социален консултант/ръководител МЕТ

 • Трудов договор, 4 ч. работен ден, за 24 месеца – от месец 1 до месец 24 на проекта, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- от месец 7 до месец 24 на проекта

 

„Медицинска сестра“

 • Граждански договор, общо 980 часа, съгласно приложимото законодателство, както следва:
 • По Дейност 1 „Подготовка и разкриване на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"- 80 часа, от месец 1 до месец 6 на проекта.
 • По Дейност 2 „Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" - 900 часа, от месец 7 до месец 24 на проекта.

 

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Аврен  по образец.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

 

 

Срок за подаване на документи до 08.01.2020г.

Документите следва да се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа на следния адрес: с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 50 Документите се подават в запечатан плик с изписано наименованието на проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен" и позицията за която се кандидатства.

 Кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов подписа договор за финансиране по проект BG05M9OP001-2.054-0002 „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“, който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 
 
Общата стойност на проекта - 391 052.70  лева.
Европейското съфинансиране 85% - 332 394.80 лева.
Националното съфинансиране 15% - 58 657.90 лева.
 
Период на изпълнение: 24 месеца - 01.01.2020 год.  – 01.01.2022 год.
 
Обща цел:
Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Аврен, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.
 
Специфични цели:
Специфична цел 1 „Разширяване на възможностите за предоставяне на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства“.
Специфична цел 2 „Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности“.
Специфична цел 3 „Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии и специалности, както и възможностите за обучение, квалификация и преквалификация“.
Специфична цел 4 „Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта, придобиване на знания и умения, необходими за заемане на свободни работни места, за повишане адекватността им на пазара на труда и за запазване на заетостта на лица от целевите групи“.
Специфична цел 5 „Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания“.
 
Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 55 лица: 10 деца, включително с увреждания и 10 родителя от семействата им; 15 деца в риск; 10 лица с увреждания и семействата им; 10 възрастни в риск.
Ще се адресират потребности от: разнообразяване на предоставяните социални и здравни услуги и разширяване на обхвата им на терен; увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ; осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава почасова грижа за деца, вкл. с увреждания, отглеждани в семейна среда, според техните потребности, съобразно нарастващото търсене; образователни и консултантски услуги за професионална реализация и устойчива заетост.
 

Потърсете в сайта