Съобщения

Дата на публикуване: 28.03.2019 20:29
 

 

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, Община Аврен, Област Варна, както и на телефони: 05106/ 24 95 и  05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.

Общинска администрация – Аврен

 

 
          Във връзка с насрочените на 26 май 2019 год. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Аврен уведомява избирателите, че служба ЕСГРАОН при община Аврен и кметствата на територията й ще работят на 18.05.2019 год. /събота/  от 8.00 часа  до 16.30 часа за приемане и обработване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки допуснати в избирателния списък и заявления за заличаване на граждани на друга държава – членка на Европейския съюз вписани в избирателния списък.
 
        

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Аврен уведомява избирателите, които желаят да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления и издаване на удостоверения за гласуване на друго място от кандидати, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, че служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.05.2019 г. /събота/ от  8.00 часа  до 17.30 часа. 

 


Общинска администрация - Аврен уведомява избирателите, че Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност за извършване на справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по следните начини:

Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

  • чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

          публикувано на 18.04.2019 г.


Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област варна във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. изтегли, публикувана на 11.04.2019 г. в 13,26 минути.

 


Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация- Аврен уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 

1.До 11.05.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават в писмена форма чрез заявление по образец, саморъчно подписано, подадено от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес  /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес/. Към заявлението /Приложение № 16 - ЕП/  се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 1 от ИК/.  

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на e-mail: kmet@avren.bg или факс: 05106 22 08.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.05.2019 г. /събота/ от  8.00 часа  до 16.30 часа.

До 20.05.2019г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /Приложение № 16 - ЕП/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.2.До 11.05.2019 г. включително кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 18 - ЕП/ за гласуване на друго място до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 – 3и чл. 114, ал. 3 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19 - ЕП/.

За улеснение  служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 11.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.


3.До 11.05.2019 г. включително
избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат  заявление  /Приложение № 14 - ЕП/  до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

4.До 18.05.2019 г. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 - 4 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - ЕП/. 

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  18.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

5.До 18.05.2019 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /Приложение № 10 - ЕП/. 

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  18.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

6.До предаването на избирателните списъците на СИК български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало /Приложение № 12 -ЕП /.


7.До предаването на избирателните списъците на СИК
избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /Приложение № 13 - ЕП/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

8.В изборния ден /26.05.2019 г./ избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица,  че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - ЕП / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  /Приложение № 17 - ЕП/ избирателят попълва декларация /Приложение № 75 - ЕП/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място и се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден.

 

9.В изборния ден /26.05.2019 г./ избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията си по постоянен адрес може да гласува в секцията по постоянния си адрес след представяне на документ за самоличност и удостоверение, издадено от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  /Приложение № 17 - ЕП/. Избирателят се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 76 - ЕП/.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН

 

 
Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., Общинска администрация – Аврен уведомява гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, отговарят на условията, посочени в чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят да гласуват, че е необходимо в срок до 15 април 2019 год. включително да представят заявление – декларация до кмета на Община Аврен/ кмета на кметството/ кметския наместник  за вписване в избирателния списък – част II на съответното населено място (приложение № 11- ЕП).
               
In relation to the elections of Bulgarian members to the European Parliament to be held on 26 May 2019, the Municipal Administration of Avren notifies the citizens of other EU member-states with prolonged or permanent resident status in the Republic of Bulgaria meeting the provisions under art. 350, par. 2 of the Election Code and wishing to vote, to submit their Applications – Declarations,  by 15 April 2019 at the latest, to the Mayor of Avren Municipality or the local mayor or deputy mayor, for inclusion in the electoral register, part II, for the relevant locality (Application No. 11- ЕП).

           


На 28 март 2019 г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация Варна ще се проведат консултации за определяне състава на на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район - Варна за насрочените избори на 29 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България /научете повече/


Потърсете в сайта