Избирателни списъци

Дата на публикуване: 28.03.2019 20:32
 
 
 
 
Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация- Аврен уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:
 
1.До 11.05.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават в писмена форма чрез заявление по образец, саморъчно подписано, подадено от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес  /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес/. Към заявлението /Приложение № 16 - ЕП/  се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 1 от ИК/.  
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на e-mail: kmet@avren.bg или факс: 05106 22 08.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.05.2019 г. /събота/ от  8.00 часа  до 16.30 часа.
До 20.05.2019г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /Приложение № 16 - ЕП/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.


2.До 11.05.2019 г. включително кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 18 - ЕП/ за гласуване на друго място до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 – 3и чл. 114, ал. 3 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19 - ЕП/.
За улеснение  служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 11.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

3.До 11.05.2019 г. включително
 избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат  заявление  /Приложение № 14 - ЕП/  до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.
За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.
 
4.До 18.05.2019 г. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 - 4 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - ЕП/. 
За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  18.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.
 
5.До 18.05.2019 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /Приложение № 10 - ЕП/. 
За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  18.05.2019 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.
 
6.До предаването на избирателните списъците на СИК български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало /Приложение № 12 -ЕП /.

7.До предаването на избирателните списъците на СИК
 избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /Приложение № 13 - ЕП/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
 
8.В изборния ден /26.05.2019 г./ избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица,  че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - ЕП / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  /Приложение № 17 - ЕП/ избирателят попълва декларация /Приложение № 75 - ЕП/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място и се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден.
 
9.В изборния ден /26.05.2019 г./ избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията си по постоянен адрес може да гласува в секцията по постоянния си адрес след представяне на документ за самоличност и удостоверение, издадено от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  /Приложение № 17 - ЕП/. Избирателят се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 76 - ЕП/.
 
 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН

Потърсете в сайта