Съобщения

Дата на публикуване: 02.07.2021 09:25

 

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  11 юли  2021 год. Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява заинтересованите лица, че на 3 юли 2021 год. изтича срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Заявления могат да се подават в служба ЕСГРАОН при Община Аврен и кметствата в интервала от 8.00 ч. до 17.30 ч. включително.

 Община Аврен


Съобщение

Във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 год. избори за народни представители уведомяваме, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

 Община Аврен

 


СЪОБЩЕНИЕ

           Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  11 юли  2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони:  05106/ 24 95 и 05106/77 77 от 08.00 до 16.30 часа.

 

   Община Аврен


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност на всички избиратели за справка на номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез този сайт:

 • По ЕГН
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.                 В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като                                0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

 

          Във връзка с насрочените на 11 юли  2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 

 1. До 26.06.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 14 – НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

        До 05.07.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 26.06.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това           /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 1. До 26.06.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 19-НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До 26.06.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от                      8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До 03.07.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 8 - НС /.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 03.07.2021 г. /събота/ от                8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До предаването на избирателните списъци на СИК /10.07.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - НС/.
 1. До предаването на избирателните списъците на СИК /10.07.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
 1. До предаването на избирателните списъците на СИК /10.07.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.
 1. В изборния ден /11.07.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
 1. В изборния ден /11.07.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 17 - НС/.

   РЪКОВОДСТВОТО  НА  ОБЩИНА  АВРЕН


ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

В 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

ПартияИма такъв народ

Коалиция „БСП за България

Партия „ДПС“

Коалиция „Демократична България – обединение“

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

 ДО

Други партии и коалиции,

които не са парламентарно представени

П О К А Н А

 за провеждане на консултации  за състав на секционни  избирателни комисии /СИК/

в община Аврен, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

На основание чл. 91 във връзка с чл. 92, чл. 96, § 1 т. 10 от Допълнителните  разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители   на 11 юли 2021 г., Ви каня на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна за изборите за народни представители на 01 юни 2021 г. /вторник/ от 10.00 часа  в заседателна зала „Просвета“ на община Аврен, област Варна.

При провеждане на консултациите е необходимо да  представите  следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;  имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи  партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато  правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данни, посочени в т.1.

Изискванията  за назначаване  на   съставите   на  СИК са подробно изписани в   Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

С Решение № 5 от 22.05.2021 г. Районна избирателна комисия гр. Варна е определила броя на членовете на СИК в Трети избирателен район – Варненски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание.

 

Поканата е публикувана на Интернет страницата на община Аврен в рубрика "Новини" и в рубрика "НС 11.07.2021 г.", подрубрика "Съобщения" на 27.05.2021 г. в 18:20 часа

Наименование Брой тегления
покана до партии за консултации.doc 31 Изтегли документ с име "покана до партии за консултации.doc"

Потърсете в сайта