Избирателни списъци

Дата на публикуване: 29.06.2021 15:25

 

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                          от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                               на 11 юли 2021 г.

                                               (чл.39, ал.1 ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

с. Аврен, секция № 03 01 00 001

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002

с. Близнаци, секция № 03 01 00 003   

с. Болярци, секция № 03 01 00 004        

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005       

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006        

с. Здравец, секция № 03 01 00 007       

с. Казашка река, секция № 03 01 00 008        

с. Китка, секция № 03 01 00 009

с. Круша, секция № 03 01 00 0010

с. Приселци, секция № 03 01 00 011

с. Равна гора, секция № 03 01 00 012   

с. Синдел, секция № 03 01 00 014

с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015

с. Царевци, секция № 03 01 00 016   

с. Юнак, секция № 03 01 00 017        

        Съобщение

Във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 год. избори за народни представители уведомяваме, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

 Община Аврен


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност на всички избиратели за справка на номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез този сайт:

 • По ЕГН
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.                 В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като                                0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

          Във връзка с насрочените на 11 юли  2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

 

 1. До 26.06.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението /Приложение № 14 – НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

        До 05.07.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 26.06.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това           /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 1. До 26.06.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение № 19-НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До 26.06.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 26.06.2021 г. /събота/ от                      8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До 03.07.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 8 - НС /.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 03.07.2021 г. /събота/ от                8.00 часа до 16.30 часа.

 1. До предаването на избирателните списъци на СИК /10.07.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - НС/.
 1. До предаването на избирателните списъците на СИК /10.07.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.
 1. До предаването на избирателните списъците на СИК /10.07.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.
 1. В изборния ден /11.07.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
 1. В изборния ден /11.07.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място /Приложение № 17 - НС/.

   РЪКОВОДСТВОТО  НА  ОБЩИНА  АВРЕН


 

Избирателни списъци
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

с. Аврен, секция № 03 01 00 001

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002

с. Близнаци, секция № 03 01 00 003

с. Болярци, секция № 03 01 00 004

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006

с. Здравец, секция № 03 01 00 007

с. Казашка река, секция № 03 01 00 008

с. Китка, секция № 03 01 00 009

с. Круша, секция № 03 01 00 0010

с. Приселци, секция № 03 01 00 011

с. Равна гора, секция № 03 01 00 012

с. Садово, секция № 03 01 00 013

с. Синдел, секция № 03 01 00 014

с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015

с. Царевци, секция № 03 01 00 016

с. Юнак, секция № 03 01 00 017


Наименование Брой тегления
Prilojenie N 16-НС-Udostoverenie dopisvane v izb sp po post adres.doc 30 Изтегли документ с име "Prilojenie N 16-НС-Udostoverenie dopisvane v izb sp po post adres.doc"
Prilojenie N 10-НС-Zaiavlenie za izkluchvane ot spisaka na zalichenite lica-chl 39 al 2-6.doc 32 Изтегли документ с име "Prilojenie N 10-НС-Zaiavlenie za izkluchvane ot spisaka na zalichenite lica-chl 39 al 2-6.doc"
Prilojenie N 11-НС-Zaiavlenie-deklaraciya za izkluchvane ot Spisaka zalicheni lica-chl 252 al 2 i chl 39.doc 33 Изтегли документ с име "Prilojenie N 11-НС-Zaiavlenie-deklaraciya za izkluchvane ot Spisaka zalicheni lica-chl 252 al 2 i chl 39.doc"
Prilojenie N 13-НС-Zajavlenie za izkl ot sp zalicheni litsa-ch 40.doc 34 Изтегли документ с име "Prilojenie N 13-НС-Zajavlenie za izkl ot sp zalicheni litsa-ch 40.doc"
Prilojenie N 15-НС-Udostoverenie chl 40 al 2.doc 29 Изтегли документ с име "Prilojenie N 15-НС-Udostoverenie chl 40 al 2.doc"
Prilojenie N 17-НС-Deklaraciya ch 28 al 3 i 4.doc 34 Изтегли документ с име "Prilojenie N 17-НС-Deklaraciya ch 28 al 3 i 4.doc"
Prilojenie N 9-НС-Zaiavlenie-vpisvane v izb-spisak.doc 32 Изтегли документ с име "Prilojenie N 9-НС-Zaiavlenie-vpisvane v izb-spisak.doc"
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.doc 38 Изтегли документ с име "Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.doc"
Prilojenie N 19-НС-Udostoverenie za glasuvane na drugo miasto-chl 34.doc 28 Изтегли документ с име "Prilojenie N 19-НС-Udostoverenie za glasuvane na drugo miasto-chl 34.doc"
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.doc 32 Изтегли документ с име "Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.doc"
Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1.doc 32 Изтегли документ с име "Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1.doc"
Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc 32 Изтегли документ с име "Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc"

Потърсете в сайта