Актуална информация

Дата на публикуване: 13.09.2021 09:05

Туристически данък в сила от 01.01.2021 г. според категорията на местата за настаняване , както следва :

Категория 1 звезда 0.80 лв. за нощувка

Категория 2 звезди 0.90 лв. за нощувка

Категория 3 звезди 1.00 лв. за нощувка

Категория 4 звезди 1.20 лв. за нощувка

Категория 5 звезди 1.50 лв. за нощувка

Телефон за информация : 0895 770 437- Даниела Николова - Гл. специалист „Туризъм


 

Съгласно Раздел VI, чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аврен, Област Варна, размерът на дължимият туристически данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка. Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15 – число на месеца, следващ, месеца през който са предоставени нощувките.

 

Начините на плащане са както следва:

По банков път:

Банкова сметка на Община Аврен

ЦКБ АД, гр. Варна

IBAN: BG81 CECB 97908494451200

SWIFT BIC: CECBBGSF

Код за вид плащане:  44 28 00 – туристически данък

 

             На каса на Easy Pay.

             На каса в общинска администрация Аврен

             Информационен център, с. Аврен, ул.“Йордан Ноев“№50

             Гише – каса данъчни услуги

 

За допълнителна информация телефон: 0895 770 437

Към Дирекция „ Образование, култура, туризъм и социални дейности „


Във връзка с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена от Министерството на туризма Ви уведомяваме, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО) е 30 септември 2019 година. Считано от 1 октомври 2019 година всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда в ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
 
Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Препоръчително е всички хотелиери да преминат през период на запознаване и изработване на функционалностите на системата. Подадените в тестовата среда данни не ви ангажират по никакъв начин. В този смисъл, те не се считат за  валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е длъжен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецените, че сте придобили нужните познания и преминете към подаването на данни в реалната система.
 
Адресът на тестовата среда е:  https://estitest.tourism.government.bg.
 
За Ваше улеснение Министерството на туризма предоставя видео инструкции за работа със системата ЕСТИ, видео инструкциите са публикувани и на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ

 

                                                              

 

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за развлечение в условията на опаасност от заразяване с COVID-19 в България

УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


ДОКУМЕНТИ:

 

Образци на документи за категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“.

Образци на документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

Образци на документи за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и разлечения.
Образец на заявление за повишаване на категория на място за настаняване

 
За допълнителна информация

Телефони: 0895 770 437 - Туризъм към Дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности”

e-mail: turizam@avren.bg


Потърсете в сайта