Избирателни списъци

Дата на публикуване: 29.01.2021 12:14
   

СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

с. Аврен, секция № 03 01 00 001

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002

с. Близнаци, секция № 03 01 00 003

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006

с. Здравец, секция № 03 01 00 007

с. Казашка река, секция № 03 01 00 008

с. Китка, секция № 03 01 00 009

с. Круша, секция № 03 01 00 0010

с. Приселци, секция № 03 01 00 011

с. Садово, секция № 03 01 00 013

с. Синдел, секция № 03 01 00 014

с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015

с. Царевци, секция № 03 01 00 016

с. Юнак, секция № 03 01 00 017С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Избирателни списъци (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане

на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
                                                  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

с. Аврен, секция № 03 01 00 001

с. Бенковски и с. Добри дол, секция № 03 01 00 002

с. Близнаци, секция № 03 01 00 003

с. Болярци, секция № 03 01 00 004

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 005

с. Дъбравино, секция № 03 01 00 006

с. Здравец, секция № 03 01 00 007

с. Казашка река, секция № 03 01 00 008

с. Китка, секция № 03 01 00 009

с. Круша, секция № 03 01 00 0010

с. Приселци, секция № 03 01 00 011

с. Равна гора, секция № 03 01 00 012

с. Садово, секция № 03 01 00 013

с. Синдел, секция № 03 01 00 014

с. Тръстиково, секция № 03 01 00 015

с. Царевци, секция № 03 01 00 016

с. Юнак, секция № 03 01 00 017СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

  1. До 20.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице.

Към заявлението /Приложение № 14-НС/ се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на e-mail: kmet@avren.bg или факс: 05106 2208.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

До 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

2. До 20.03.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19-НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

3. До 20.03.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

4. До 27.03.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 8 - НС /.

За улеснение на гражданите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 27.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

5. До предаването на избирателните списъци на СИК /03.04.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - НС/.

6. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.

7. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.

8. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

9. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН  


Наименование Брой тегления
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Юнак.txt 333 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Круша (1).txt 520 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Бенковски.txt 487 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Царевци.txt 429 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Царевци.txt 406 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Тръстиково.txt 383 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Синдел.txt 302 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Садово.txt 394 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Приселци.txt 627 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Китка.txt 526 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Казашка река.txt 487 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Здравец.txt 346 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Дъбравино 006.txt 326 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Дъбравино 005.txt 379 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село Близнаци.txt 454 Изтегли
ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК село АВРЕН.txt 690 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Царевци - 03 01 00 016.txt 811 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Тръстиково - 03 01 00 015.txt 700 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Синдел - 03 01 00 014.txt 781 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Садово - 03 01 00 013.txt 1605 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Юнак - 03 01 00 017.txt 498 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Равна гора - 03 01 00 012.txt 789 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Приселци - 03 01 00 011.txt 560 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Круша - 03 01 00 010.txt 417 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Китка - 03 01 00 009.txt 778 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Казашка река - 03 01 00 008.txt 305 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Здравец - 03 01 00 007.txt 553 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино - 03 01 00 006.txt 430 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Дъбравино - 03 01 00 005 (1).txt 819 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Болярци - 03 01 00 004.txt 557 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Близнаци - 03 01 00 003.txt 858 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Бенковски - 03 01 00 002.txt 855 Изтегли
Избирателен списък за публикуване с. Аврен - 03 01 00 001.txt 678 Изтегли
Prilojenie N 11-НС-Zaiavlenie-deklaraciya za izkluchvane ot Spisaka zalicheni lica-chl 252 al 2 i chl 39-СД (1).doc 2075 Изтегли
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1-СД (3).doc 829 Изтегли
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4-СД (1).doc 485 Изтегли
Prilojenie N 13-НС-Zajavlenie za izkl ot sp zalicheni litsa-ch 40-СД (1).doc 460 Изтегли
Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya-СД (1).doc 540 Изтегли
Prilojenie N 16-НС-Udostoverenie dopisvane v izb sp po post adres-СД (2).doc 828 Изтегли
Prilojenie N 17-НС-Deklaraciya ch 28 al 3 i 4-СД (1).doc 379 Изтегли
Prilojenie N 15-НС-Udostoverenie chl 40 al 2-СД (1).doc 587 Изтегли
Prilojenie N 19-НС-Udostoverenie za glasuvane na drugo miasto-chl 34-СД (1).doc 642 Изтегли
Prilojenie N 10-НС-Zaiavlenie za izkluchvane ot spisaka na zalichenite lica-chl 39 al 2-6-СД (1).doc 710 Изтегли
9.doc 486 Изтегли
8.doc 638 Изтегли

Потърсете в сайта