Съобщения

Дата на публикуване: 29.01.2021 12:09

РЕШЕНИЕ
№ 2122-НС
София, 23 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пред Централната избирателна комисия се поставя въпросът за гласуването на избиратели с лични документи за самоличност, чийто срок на валидност е изтекъл след 13 март 2020 г.

Съгласно ал. 3 на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците при произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, независимо от изтичането на срока на валидност, ако той е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до края на обявената извънредна епидемична обстановка, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. С Решение № 72 от 26 януари 2021 г. на Министерския съвет, срокът на обявената извънредна епидемична обстановка е удължен до 30 април 2021 г.

Предвид изложеното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на глас на всички избиратели, на които валидността на личните документи е изтекла или изтича в периода след 13 март 2020 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 10, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) и Решение № 72 от 26 януари 2021 г. на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.П О К А Н А
 
     за провеждане на консултации
за състав на  подвижна секционна  избирателна комисия /ПСИК/  за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
съгласно Закона за здравето
в община Аврен, област Варна
във връзка с произвеждането на изборите за народни представители
на 04 април  2021 г.

 

            На основание чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 27 март 2021 г. от 10.00 часа  в заседателна зала „Просвета“ на община Аврен, област Варна.

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

            При провеждане на консултациите е необходимо да  представите  следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, за която се предлага, образование, специалност, тел. за връзка с предложеното за член на СИК лице и наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи  партията или коалицията;
  1. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  2. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато  правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данни, посочени в т.1.

Информацията по т.1 и т.4 следва да се представи на хартиен носител или сканирана на ел. поща: kmet@avren.bg  най-късно до 9.00 ч. на  29.03.2021 г.

Настоящата покана се публикува на сайта на  община Аврен – www.avren.bg  в рубрика „Новини“ и  в рубрика Избори НС 2021, подрубрика „Съобщения“.........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


От днес до 31 март се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.
За справки: тел.05106/2726; 05106/2495; 0895/770416
Избирателите, желаещи да подадат заявлението по електронен път могат да направят това на следните ел.адреси:
за с. Аврен – kmet@avren.bg;
за с.Бенковски - benkovski@avren.bg;

за с.Близнаци- bliznatsi@avren.bg;

за с. Приселци- priselci@avren.bg;

за с. Здравец- zdravets@avren.bg;

за с. Китка- kitka@avren.bg;

за с. Круша- krusha@avren.bg;

за с. Болярци- boliarci@avren.bg;

за с. Равна гора- ravnagora@avren.bg;

за с. Садово- sadovo@avren.bg;

за с. Синдел- sindel@avren.bg;

за с. Царевци- tcarevci@avren.bg;

за с. Тръстиково- trastikovo@avren.bg;

за с. Дъбравино- dabravino@avren.bg;

за с. Юнак- yunak@avren.bg;

за с. Казашка рекаkazashkareka@avren.bg;


https://coronavirus.bg/bg/news/1592

 СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  04 април  2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони:    05106/ 24 95 и  05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените на  04 април 2021 г. избори за народни представители, Общинска администрация  Аврен уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина, че на основание решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна избирателна комисия могат да подават заявления приложение № 1 до кмета на общината/кметството/кметския наместник за гласуване с подвижна избирателна кутия в периода от 24.03.2021 г. /10 дни преди изборния ден/ до 31 март 2021 г. /3 дни преди изборния ден/ включително.

За въпроси: тел.05106/2726; 05106/2495.

РЕШЕНИЕ № 2159-НС
Приложение №1 към Решение №2159-НС от 02.02.2021г. 910007 Образуване на секции за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме избирателите, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги всеки може да подаде заявление по електронен път, както следва:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67 

3.910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd 

4.910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee  

5.910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 

6.910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152 

 

Услугите са публикувани на адрес и наhttp://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители, избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:

  1. До 20.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец, саморъчно подписано или изпратено по поща, факс или електронно заявление със същото съдържание до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице.

Към заявлението /Приложение № 14-НС/ се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Аврен /www.avren.bg/ и изпратено на e-mail: kmet@avren.bg или факс: 05106 2208.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

До 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 14 – НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

2. До 20.03.2021 г. включително само кандидатите за народни представители, членовете на централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до кмета на общината или кметството по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19-НС/.

За улеснение служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

3. До 20.03.2021 г. включително избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат заявление /Приложение № 12 - НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 20.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

4. До 27.03.2021 г. включително всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 8 - НС /.

За улеснение на гражданите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 27.03.2021 г. /събота/ от 8.00 часа до 16.30 часа.

5. До предаването на избирателните списъци на СИК /03.04.2021 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 9 - НС/.

6. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ избирател, който е включен в списъка на заличените лица може да подаде заявление /Приложение № 10 - НС/ за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 - 6 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.

7. До предаването на избирателните списъците на СИК /03.04.2021 г./ лица, заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление - декларация до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11 - НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.

8. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес, но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /Приложение № 13 - НС/. След като му се издаде удостоверение от общината/ кмета на кметството/кметския наместник, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15 - НС/ избирателят се вписва в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17 - НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

9. В изборния ден /04.04.2021 г./ – избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб може да гласува в секцията си по постоянния адрес след представяне на удостоверение /Приложение № 16 - НС/ и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АВРЕН

 


П О К А Н А за провеждане на консултации  за състав на секционни  избирателни комисии /СИК/
в община Аврен, област Варна  във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 04 април  2021 г.

            На основание чл. 91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия  (ЦИК) относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени  на 04 април 2021 г., Ви каня на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна за изборите за народни представители на 22 февруари 2021 г. от 12.30 часа  в заседателна зала „Просвета“ на община Аврен, област Варна.

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

            При провеждане на консултациите е необходимо да  представите  следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, за която се предлага, образование, специалност, тел. за връзка с предложеното за член на СИК лице и наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи  партията или коалицията;

       3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
       4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато  правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данни, посочени в т.1.

Информацията по т.1 и т.4 следва да се представи на хартиен носител или сканирана на ел. поща: kmet@avren.bg  най-късно до 23.02.2021 г.

Изискванията  за назначаване  на   съставите   на  СИК са подробно изписани в   Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

С Решение № 5 от 13.02.2021 г. Районна избирателна комисия гр. Варна е определила броя на членовете на СИК в Трети избирателен район – Варненски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание.

Настоящата покана се публикува на сайта на  община Аврен – www.avren.bg  в рубрика „Новини“ и  в рубрика Избори НС 2021, подрубрика „Съобщения“.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувана на 18.02.2021 г. в 9.45 ч.

 

Гласуване извън страната

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за народни представители за Народно събрание на Република България. Народното събрание се състои от 240 народни представители. Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:

- в писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

 В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.
Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат други действия.
За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg, и официалната интернет страница на МВнР.


Наименование Брой тегления
r2159-НС-pril Zaiavlenie-red obrazuvane PSIK za glasuvane na izbirateli pod karantina-НН (2).doc 12 Изтегли
2159 ЦИК гласуване под карантина.docx 15 Изтегли
покана СИК.doc 86 Изтегли

Потърсете в сайта