За избирателите

Дата на публикуване: 29.01.2021 12:15

РЕШЕНИЕ
№ 2122-НС
София, 23 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пред Централната избирателна комисия се поставя въпросът за гласуването на избиратели с лични документи за самоличност, чийто срок на валидност е изтекъл след 13 март 2020 г.

Съгласно ал. 3 на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците при произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, независимо от изтичането на срока на валидност, ако той е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до края на обявената извънредна епидемична обстановка, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. С Решение № 72 от 26 януари 2021 г. на Министерския съвет, срокът на обявената извънредна епидемична обстановка е удължен до 30 април 2021 г.

Предвид изложеното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на глас на всички избиратели, на които валидността на личните документи е изтекла или изтича в периода след 13 март 2020 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 10, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) и Решение № 72 от 26 януари 2021 г. на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.От днес до 31 март се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия на граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.
За справки: тел.05106/2726; 05106/2495; 0895/770416
Избирателите, желаещи да подадат заявлението по електронен път могат да направят това на следните ел.адреси:
за с. Аврен – kmet@avren.bg;
за с.Бенковски - benkovski@avren.bg;

за с.Близнаци- bliznatsi@avren.bg;

за с. Приселци- priselci@avren.bg;

за с. Здравец- zdravets@avren.bg;

за с. Китка- kitka@avren.bg;

за с. Круша- krusha@avren.bg;

за с. Болярци- boliarci@avren.bg;

за с. Равна гора- ravnagora@avren.bg;

за с. Садово- sadovo@avren.bg;

за с. Синдел- sindel@avren.bg;

за с. Царевци- tcarevci@avren.bg;

за с. Тръстиково- trastikovo@avren.bg;

за с. Дъбравино- dabravino@avren.bg;

за с. Юнак- yunak@avren.bg;

за с. Казашка рекаkazashkareka@avren.bg;


https://coronavirus.bg/bg/news/1592


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на  04 април  2021 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за транспорт се приемат  всеки работен ден  включително и в изборния ден на адрес: с. Аврен,  ул. „Тодор Ноев” № 8, община Аврен, област Варна, както и на телефони:    05106/ 24 95 и  05106/7777 от 08.00 до 16.30 часа.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените на  04 април 2021 г. избори за народни представители, Общинска администрация  Аврен уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина, че на основание решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна избирателна комисия могат да подават заявления приложение № 1 до кмета на общината/кметството/кметския наместник за гласуване с подвижна избирателна кутия в периода от 24.03.2021 г. /10 дни преди изборния ден/ до 31 март 2021 г. /3 дни преди изборния ден/ включително.

За въпроси: тел.05106/2726; 05106/2495.

РЕШЕНИЕ № 2159-НС
Приложение №1 към Решение №2159-НС от 02.02.2021г. 910007 Образуване на секции за гласуване на

избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме избирателите, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги всеки може да подаде заявление по електронен път, както следва:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67 

3.910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd 

4.910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee  

5.910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 

6.910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152 

 

Услугите са публикувани на адрес и наhttp://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Потърсете в сайта