Подадени проектни предложения за 2011г.

Дата на публикуване: 28.02.2011 11:22
Проектни предложения, подадени от Община Аврен за финансиране по Оперативни програми и други финансиращи организации  от 01.01.2011 до 28.02.2011г.

1.

 Източник на финансиране

Оперативна програма “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”,

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Вх №,  наименование

BG161PO001/1.1-10/2010-03 от 28.02.2011од.

 

„От 19 до @ 21 век-Tрадициите са живи…”

видове дейности

Дейност 1: Администриране и управление на проектните дейности

Дейност 2: Провеждане на Фестивал на автентичен Аврен

Дейност 3: „Аврен пее и танцува”  - общински фолклорен събор за иновативни културни изяви популяризиращи традиционното културно наследство на общината

Дейност 4: Популяризиране и реклама на Фестивала и събора

Дейност 5: Дейности за информация и публичност на проекта

Дейност: 6 Финансов одит

размер на поискана финансова помощ, период

 

Проектът е с обща стойност до 457 548,00 лв , срок на изпълнение 24 месеца и съфинаисране в размер на   22 877,40 лв.


 ИЗТОЧНИК  НА ФИНАНСИРАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОПАК Приоритетна ос, І „Добро управление”, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” BG051PO002/10/1.6-02

Вх № на проектното предложение,наименование

„Диалог за добро управление, чрез аутсорсинг и ПЧП”

Вх.№ 10-16-21 от 01.02.2011г.

Видове дейности

Основна цел: Подобряване управлението на общинската администрация в Аврен чрез прилагане на  възможностите за аутсорсинг и публично-частно партньорство с цел оптимално и ефективно използване на публичните ресурси.

Идентифициране на възможностите за осъществяване на ефективни партньорства между бизнеса и Община Аврен;

• Подобряване на организацията и управлението чрез повишаване на административния капацитет на Община Аврен за прилагане на различните форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство;

• Осъществяване на партньорски взаимоотношения с испанска община и трансфер на добри практики;

• Създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на Община Аврен за участие в публично-частни партньорства.

Дейност 1: Администриране и управление на проектните дейности

Дейност 2: Проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинга и  публично-частни партньорства

Дейност 3: Разработване на Методология за работата на администрацията на Община Аврен в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство

Дейност 4: Обособяване на нова позиция  за работа в сфертата на аутсорсинг и публично-частното партньорство към Дирекция АОСДЗ

Дейност 5: Организиране и провеждане на 2 информационни кампании за представяне на принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично-частно партньорство

Дейност 6: Дейности за информация и публичност

 

Размер на поискана финансова помощ, период

Общата стойност на проекта е в размер на 193 915, 24 лв., със срок за изпълнение 12 месеца.

 
ИЗТОЧНИК  НА ФИНАНСИРАНЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Дирекция „Социално включване” ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Вх № на проектното предложение,наименование

Център за деца и семейства „Растем различни, но заедно”

МТСП Вх.№ 9117-7от 31.01.2011г.

Видове дейности

Проектът е насочен към две целеви групи – деца в риск (0 до 7 г.) и техните родители. Основната цел на проектното предложение е предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие на децата и  подкрепа на техните семейства при отглеждането им.

Специфични цели:

-   формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители

-   развиване на уменията на родителите, да се грижат добре за децата, да разпознават и посрещат техните нужди.

-   включването на децата в по-големи общности с оглед на тяхната социална интеграция и развиване на умения за равен старт в училище

-   повишаване на училищната готовност на деца от 3 до 7 год.

-   подкрепа на семейства с ниски доходи от уязвимите групи /вкл. и деца с увреждания и с други специфични потребности/.

 

Общината ще извърши текущ ремонт на сграда общинска собственост на стойност 245792,32 лв. Предвидената стойност на предоставяните услуги по проекта е в размер на 229666 лв., като в тази стойност е включена  стойността на микробуса и оборудването, което е пряко свързано с предоставянето на услугите.

За ефективното изпълнение на проекта на община Аврен ще бъде  необходимо провеждането на  редица обучения:

- обучение на персонала на общностните градини;

- обучение за подвъзлагане на услугите;

- обучение на доставчици на услуги;

- обучение за  сътрудничество с НПО;

- обучение за междусекторно сътрудничество;

- обучение за осигуряване на устойчивост на услугите.

За предоставяне на услугите по проекта след провеждане на съответните тръжни процедури ще се наемат 32 специалисти.

Размер на поискана финансова помощ, период

Общата стойност на проекта е в размер на 496050,32 лв., от които 475458,32 лв. са планирани за финансиране от МТСП, а 20592 лв. са съфинансиране от общината.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, от който 6 месеца са предвидени за строително-ремонтни дейности и 18 месеца са планирани за предоставяне на интегрираните услуги по проекта.

 

забележки

Одобрен на първи етап 6.53т.

 1. Подадени проектни предложения за 2011г. - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 17. "Нов избор – развитие и реализация”
 18. "Растем различни но заедно”
 19. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 20. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"

Потърсете в сайта