Програма “Старт на кариерата”

Дата на публикуване: 30.07.2012 16:12
ПРОГРАМА  „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - ПРОЦЕДУРА 2015г.

Във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ – процедура 2015 год. за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации,  съгласно квота 3 – приложение № 6 към Заповед № РД 01-798 от 24.09.2015 год. на Министъра на труда и социалната политика за Община Аврен, Област Варна са утвърдени 2 работни места със следните професионални направления:
1. Архитектура, строителство и геодезия
2. Право
В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите могат да подадат в дирекция „Бюро по труда” комплект документи със заявление за кандидатстване по Програмата, в което посочват съответното работно място.  
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
Документите се подават лично.
Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Програма „Старт на кариерата“
Заповед № РД 01-798 от 24.09.2015 год. на Министъра на труда и социалната политика
Процедура за кандидатстване на работните места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“
Критерии за подбор на кандидатите по Програма „Старт на кариерата“
Квота 3 за работните места в общинските админия
Заявление за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата“


 1. Програма “Старт на кариерата” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта