"От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”

Дата на публикуване: 04.10.2012 14:42

Оперативна програма "Регионално развитие”

Наименование на проект

"От 19 до @ 21 век –Традициите са живи......”

Обща стойност на проекта 412 380 лв.

Финансиране от ЕФРР 350 523 лв.

Съфинансиране от националния бюджет 41 238 лв.

Съфинансиране от община Аврен 20 619 лв.

Договор №  BG161PO001/1.1-10/2010/035

Продължителност на проекта 24 месеца

Провеждане на две културно иновативни събития „Фестивал на автентичен Аврен” и „Аврен пее и танцува”фолклорен събор за иновативни културни изяви популяризиращи традиционното културно наследство на общината.

Целта на проекта е запазване и съхраняване на вековни традиции и занаяти характерни за община Аврен. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ       

       

                                                          ПОКАНА
 
                                 ПРОГРАМАНА "ФЕСТИВАЛ НА АВТЕНТИЧЕН АВРЕН"

                                                  

На  27.09.2012год. в  13.00 часа на стадиона в с. Аврен, Кмета на Община Аврен – Емануил Манолов тържествено откри тридневния фестивал на Автентичен Аврен. Фестивала се осъществява с  финансовата подкрепа  на  Оперативна програма  “Регионално развитие”2007-2013  г.,  съфинансирана от  Европейския  съюз чрез  Европейския фонд  за регионално  развитие,  по  проект „От 19 до @ 21 век- Tрадициите са живи…” по Договор  BG161PO001/1.1-10/2010/035.

Тридневната програма бе открита от ансамбъла за народни песни и танци Аврен. В програмата участваха самодейни състави  към  Народно читалище „П.Р.Славейков- 1901“ с. Аврен, Народно читалище „Просвета – 1927“ с.Приселци, Народно читалище „П.Р.Славейков- 1928“  с. Близнаци и Мария Магдалена с индивидуално изпълнение, Народно читалище „Просвета - 2010“ с. Круша, Народно читалище „Просвета - 1997“  с. Китка, децата от СОК Камчия, Народно читалище „Васил Левски – 1910“  с. Падина, Народно читалище „Съзнание –1926“  гр. Белослав. Първия фестивален ден приключи с участието на самодейците от Народно читалище „Иван Вазов“ гр.Дългопол.

Започна представянето на традиционните занаяти:

 • Тъкане на традиционната женска дреха Кича.
 • Тъкане на ромски рогозки от камъш.
 • Везане на накити.
 • Тъкане на ромски рогозки от беленка на царевица.
 • Наплитане на сачаци.
 • Приготвяне на автентични пити.

ГАЛЕРИЯ
ФЕСТИВАЛ - ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ

 
                                                    

  ДЕН ПЪРВИ – 27.09.2012г       

                 

  ДЕН ВТОРИ – 28.09.2012г.

 

   

                                                  

                                                   ДЕН ТРЕТИ – 29.09.2012г.

    

 


     На 14.10.2012год.  от 10.00 часа в селата  Аврен и  Дъбравино  се проведе Общински фолклорен събор - Повече...


                                                    http://avrenfestivals.com/


 За втора поредна година община Аврен събра любители на българското фолклорно изкуство от цялата страна. Събитието бе осъществено по  проект „От 19 до@ 21 век- Tрадициите са живи…” по Оперативна програма «Регионално развитие».

На 17, 18 и 19 май т.г., над 90 фолклорни състава и повече от50 индивидуални изпълнители се изявиха на сцената на  Амфитеатъра на Санаторно-оздравителен комплекс„Камчия”.

По време на фестивала местните читалища демонстрираха характерни за общината автентични занаяти, някои от които съхранявани повече от100 години.

            През трите дни на фестивала зрители и гости станаха участници в един изключително атрактивен и незабравим празник,наситен с много емоции и завладяващо настроение.


На 1 Юни 2013г. се проведе втори Общинския фолклорен събор „Аврен пее и танцува “, попроект „От 19 до @21 век - Tрадициите са живи…” , по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/035  финансиран от Европейския съюз чрезЕвропейски социален фонд, по Оперативна програма „Регионално развитие”. Събитието се проведе едновременно в курортен комплекс„Камчия“ и на стадиона в с. Дъбравино.

На двете сцени се изявиха местните колективи за автентичен иобработен фолклор, детските певчески и танцови състави към читалищата в Аврен,Здравец, Китка, Круша, Приселци, Бенковски, Дъбравино, Синдел, Садово, Царевци,Тръстиково, Казашка река и Юнак. Всички те години наредспомагат за съхраняване и предаване на богатите фолклорни традиции в Общината.

Повреме на събора се проведе конкурс за участник с най-автентична носия.Своеобразното „модно дефиле”   представиженски и мъжки празнични носии и носии от ежедневието характерните за общината.Посетителите имаха и възможността да дегустират традиционни кулинарни изделия,като акцента бе върху приготвянето на специалните обредни летни пити върхуплоча на огън, с които авренци са известни – „Катини пити”, „Платеки”, „Питкапод чувен”. Представени бяха и типичните за района ястия „аланджи кокошка” и„суоклук”. За желаещите жители и гости да принесат авренския кулинарен дух вдомовете си бяха подготвени брошури с рецепти от представените на събора ястия.

На 18.06.2013 г.от 11:00 ч. в Заседателна зала„Просвета“ към Общинска администрация – Аврен се проведе заключителнапресконференция за отчитане реализацията на проект „От 19 до @21 век –Традициите са живи…“ по Договор   BG161PO001/1.1-10/2010/035, по Оперативна програма„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитие.

Г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен и инж. Деян Иванов – Ръководител на проектазапознаха присъстващите с реализираните дейности и постигнатите резултати понастоящия проект.

По време на изпълнението на проект „От 19 до @ 21 век –Традициите са живи…“ се проведоха по две културно иновативни събития през 2012 г. и 2013 г. -  „Фестивал наавтентичен Аврен” и „Аврен пее и танцува” – фолклорен събор за иновативникултурни изяви популяризиращи традиционното културно наследство на общината.

Среализирането на  проекта сепостигна основната му цел, а именно да се  предостави на жителите на община Аврен повечевъзможности за културни мероприятия, социални контакти, подобряване на средатаи качеството на живот, повишаване на конкурентоспособността на местнатаикономика, както и не на последно място - да запази и съхрани  вековните традиции и занаяти, характерни за общинаАврен.


Мултимедийна презентация "Общински фолклорен събор - Аврен пее и танцува 2012 г.
Мултимедийна презентация "Общински фолклорен събор - Аврен пее и танцува 2013 г.


ФЕСТИВАЛ НА АВТЕНТИЧЕН АВРЕН 17-19.05.2013

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "АВРЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА" 01.06.2013

ФЕСТИВАЛ НА АВТЕНТИЧЕН АВРЕН - 27-29.09.2012 г.

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "АВРЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА" - 14.10.2012 1. \"От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...” - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"
 10. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 11. Програма “Старт на кариерата”
 12. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 13. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 14. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 15. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта