Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност"

Дата на публикуване: 01.07.2013 13:45 

ПРОЕКТ:

„РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ“РАЗЛИЧНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ – КАЧЕСТВО, ПОЛЗА И СТОЙНОСТ”

 

Бенефициент: Община Варна

Партньори: Община Аврен, Община Аксаково, Община Белослав, Община Девня и Варненска туристическа камара.

Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/003

Продължителност на проекта: 24 месеца.

Статус на проекта В процес на реализация.

Стойностна проекта : 456 642,00лв.

 

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012:„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

 

Обща цел на проекта:

Разработване и популяризиране на регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на основата на интегриран подход за устойчиво развитие на туризма на регионално ниво.

 

Специфични цели:

 

Популяризиране на природното, културно и историческо наследство на туристическия регион,включващ общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня, имащи значителен туристически потенциал;

Намаляване на териториалната концентрация на туризма, съсредоточена в община Варна, чрез включване на общините партньори в общ туристически продукт и икономическа диверсикация на туристическия регион;

Намаляване на сезонността на туристическите посещения, насърчавайки предлагането на туристически услуги извън активния туристически сезон, което ще доведе доцелогодишно увеличаване заетостта на легловата база;

Привличане на нови пазарни сегменти, разработвайки регионален туристически продукт,основан на природното, културно и историческо наследство в туристическия регион, чийто основен вид туризъм към момента е морският туризъм;

Достигане до туристическите пазари чрез съвременни маркетингови инструменти и техники.

 

Основни дейности по проекта:

 

Разработване на маршрути за посещение на обектите от интегрирания регионален туристически продукт (включително примерни пакети и програми за посещения, промоционални материали за туристически пакети – карти с подробна информация за посещения по съответните маршрути );

Изготвяне на маркетингов план за позициониране на регионалния туристически продукт;

Разработване на промоционални материали за туристически пакети;

Подготовка и изработване на необходимите рекламни и комуникационни материали, включително на електронни носители с линкове и адреси за логистично осигуряване на рекламните, информационните и комуникационните дейности, свързани с популяризирането на регионалния туристически продукт;

Присъствие в избрани медийни канали;

Участия в туристически борси, изложения и панаири в страната и емитивните пазари от ЕС;

Организиране на експедиентски пътувания за дистрибутори, журналисти и др. по разработени маршрути;

Организиране на работни срещи с Туристически агенции и Тур-оператори;

Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;

Обществено осведомяване.

 

Целеви групи:

 

Население на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня – 392 157 жители;

Население на всички общини, граничещи с туристическия регион – 107 хил. души;

НПО в сферата на насърчаване икономическото развитие – 23 организации;

НПО,развиващи дейност в сферата на културата и изкуството – 63 организации;

Гостите (туристи и посетители, включително чужденци) на Област Варна.

 

Очакванирезултати:

 

Нарастване на броя на туристите в региона, в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;

Нарастване на информираността от туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;

Нарастване на информираността на Тур-операторите и Туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт;

Повишаване заетостта на легловата база;

Повишаване броя на нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон;

 

“Този документ е създаден в рамките на проект Регионален туристически продукт „различното преживяване – качество,полза и стойност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Информация за проекта

 

Община Аврен взе участие по време на XI-то Международно туристическо изложение „Планините на България - гостоприемство в четири сезона“, което се провежда в КК „Пампорово“ от 15 до 18 октомври 2014 г., на който бе представен проекта на Община Варна Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза, стойност“, който се реализира в партньорство с общините  Аврен, Аксаково, Белослав, Девня и Варненска туристическа камара. 
„Варна има нужда от дългосрочен план за развитието на туризма, който да следва и развива. Само така може да се намали сезонният характер в региона, както и да се изведат туристите извън границите на морската столица, развивайки туристическа дейност и в съседните общини“, заяви по време на срещата си с представителите на община Варна Бранимир Ботев,  Заместник-министър на икономиката и енергетиката. Той допълни, че е готов да окаже съдействие на морската столица в изпълнението на тази задача.
Разработените туристически маршрути и представянето им по време на международния форум предизвикаха  интерес сред посетителите и гостите, които заявиха желание да посетят представените забележителности във Варна, Аврен, Аксаково, Белослав и Девня.

 

Презентация
Представяне

Стартира първият маршрут на проекта "Регионален туристически продукт”


Стартира първият маршрут на проекта "Регионален туристически продукт” Различното преживяване-качество, полза и стойност” по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, в който Община Аврен е партньор с Варна, Аксаково, Белослав и Девня.

Маршрута започна от музея „Нова история на Варна”, впечатляваш с богатата експозиция проследяваща развитието на Варна след Освобождението до 1939 г., като първостепенен пристанищен и търговски град и процъфтяващ курорт.
След това маршрутът продължава до манастира Св. Св. Константин и Елена” в едноименния курорт. Манастирът е известен с аязмото си под олтара, откъдето извира лековита вода, както и с мощите на Св. Валентин. Финал на разходката бе посещение на природния парк „Златни пясъци”, където бе направена презентацията на проекта.

Богатият природен и културно-исторически потенциал на региона е включен и в други маршрути - Побитите камъни в Аксаково, защитената местност „Ятата” в Белослав, Музея на мозайките и „Вълшебният извор” в Девня, а община Аврен ще се представи с двудневен маршрут включващ:
•    Разглеждане на Православен храм Св. Великомъченица Параскева-Петка.
•    Посещение на Астрономическата обсерватория.
•    Посещение на Средновековен скален манастир „Благовещение” в местността „Кишешлика” и разходка до язовир „Паничката“.
•    Средновековен скален манастир „Благовещение”.
•    Посещение на Етнографски музеен комплекс „Св. Св Константин и Елена” в с. Царевци.
•    Курортен комплекс „Камчия”. Разходка с лодка по р. Камчия до природен резерват „Камчия”.
Целта е с новите туристически пътеки да бъде повишен интереса към региона.

 1. Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност\" - Текуща страница
 2. „Нови възможности за грижа“
 3. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Аврен за по-резултатно изпълнение на задълженията"
 4. Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване на привлекателността и качеството на района“
 5. Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Аврен
 6. „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньорство с гражданите”
 7. "Повишаване квалификацията на служители от община Аврен за по-компетентна и по-ефективна администрация"
 8. Мобилна обществена трапезария в община Аврен
 9. „Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“
 10. Програма “Старт на кариерата”
 11. "Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”
 12. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"
 13. "Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”
 14. "Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”
 15. "От 19 до @ 21 век –Традициите са живи...”
 16. "Нов избор – развитие и реализация”
 17. "Растем различни но заедно”
 18. "Прозрачна и достъпна общинска администрация"
 19. "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
 20. Подадени проектни предложения за 2011г.

Потърсете в сайта