Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна

Дата на публикуване: 16.02.2011 10:45
                На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Община Аврен информира:

             Решение № ВА 10-ПР/2011 на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "ПРОМИШЛЕНИ НЕЗАМЪРСЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ" в имот № 038026 (образуван от имоти №038022 и № 038015 ), с площ 9,387 дка, начин на трайно ползване-изоставена нива,пета категория на земята при неполивни условия, местност "Гюмню гьолджук", землище с. Бенковски, общ. Аврен, възложител "МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС" ООД Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 

             

РЕШЕНИЕ № ВА  30-ПР/2011г. на РИОСВ- ВАРНА

                     На основание чл.93,ал.1,т.1, ал.3 и ал.5 от ЗООС,чл.7,ал.1 и чл.8,ал.1 от наредбата за условията и реда на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС),чл.31,ал.4и ал.6 от Закона за биологичното разнообразия, чл.40, ал.4 , във връзка с чл.4от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта напланове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НОС) и представена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл.6 от НОВОС и по чл.10,ал.1 и 2 от НОС, 

 РЕШИ:

 ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТОВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА АВТОМОБИЛИ”, реализацията на което няма вероятност да окаже значителноотрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 


РЕШЕНИЕ № ВА-64-ПР/2011 НА РИОСВ- ВАРНА
                На основание чл.8, ал.4,т.3 от от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постановява Решение № ВА 64-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложение за изграждане на "Крайпътен обект" в поземлен имот № 029066 (образуван от имот № 029055) , с площ 9.143 дка, с начин на трайно ползване "изоставена нива", шеста категория на земята при неполивни условия, местност "Корията", землище с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, с възложители:Ирена Радоева Александрова и Румен Иванов Александров, гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.09.09.2011г.   РЕШЕНИЕ № ВА-39/ЕО/2011г. за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка

                   На основание чл.85, ал.4 и 5 от ЗООС, чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразия и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта напланове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НОС) и представена документация от възложителя документация и получени становища от РЗИ-Варна и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район-Варна   РЕШИХ .....


 1. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 26. "Личен асистент"- І етап , 2011
 27. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 28. Съобщение
 29. Благодарствено писмо
 30. Решения на Министерски съвет
 31. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 32. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 33. Министерство на околната среда и водите
 34. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 35. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 36. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 37. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 38. „Личен асистент”
 39. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта