Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”

Дата на публикуване: 13.02.2024 09:20
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА АВРЕН !
 
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Онлайн справки и печат на годишни съобщения може да се правят през страницата на Община Аврен  / www.avren.bg/ през „ Онлайн справка за задължения местни данъци и такси – Община Аврен“. След като го използвате достигате до полето с данни на потребител и следва да изберете „Електронно досие“, след това достъпвате до Вход с ЕГН/ЕИК и КИН и отново достигате до потребителски панел с данни за данъчно задължено лице и в полето „ Вид услуга/документ:“ може да потвърдите „Годишни съобщения“ с бутона „зареди“.  За да достъпите тази услуга, както е описано за всяко данъчно задълженото лице трябва да имате КИН, който е шест цифрен код издаден от отдел МДТ - Община Аврен  / напомняме, че присъства винаги в годишно съобщение на Община Аврен под данните за ЕГН/ ЕИК             
Пример:                                       Община Аврен   

ЕГН/ ЕИК: **********                     СЪОБЩЕНИЕ 

КИН:          ******

Чрез Вашият уникален клиентски номер /КИН/ можете
да проверите задълженията си, плащания и услуги на 
адрес: www.avren.bg  пaзете го, ще Ви бъде полезен в бъдеще.

Задължените лица могат да получат персоналните си КИН кодове от служителите в отдел МДТ лично с представена лична карта за физическите лица или упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно. Уникален клиентски номер за юридически лица също може да се получи от отдел МДТ – Аврен от  упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно или лично от управляващо лице.

 УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

      Във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2024г. предоставяме  график  за  посещения  на служител от  отдел  „Местни данъци и такси“  .

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 процента.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

месец март

месец април

час на посещение

ЦАРЕВЦИ-

 

12.април

от 09.00 до 14.00

ПРИСЕЛЦИ

08.Март

08. април

от 09.00 до 14.00

СИНДЕЛ

11.Март

 

от 09.00 до 14.00

БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/

 

 

15.Март

От 9.00 до 14.30

 

15.април

От 9.00 до 12.30

 

ДЪБРАВИНО

 

19. април

от 09.00 до 12.00

ТРЪСТИКОВО

22.Март

 

от 09.00 до 14.00

КИТКА

18.Март

 

от 09.00 до 12.00

КРУША

18.Март

 

от 12.30 до 14.00

ЮНАК

 

19.април

от 12.30 до 14.00

КАЗАШКА РЕКА

 

19.април

от 14.30 до 16.00

РАВНА ГОРА

 

22.април

от 13.00  до 16.00

БОЛЯРЦИ

 

22. април

от 9.00 до 12.30

САДОВО

25.март

 

от 13.30 до 16.00

ЗДРАВЕЦ

 

15.април

от 13.30 до 16.00

БЕНКОВСКИ

25.март

 

от 9.00 до 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Срокове за плащане на данъци и такси!

        Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства

        се  плащат  на две равни вноски както следва :

        От 1 март до 30 юни

        От 1 юли  до 31 октомври на годината, за която е дължим!

 

         Задълженията се плащат както следва:

 • В брой на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Информационен център – Аврен и в кметствата на всички населени места в Община Аврен в дните на определения  график
 • С пощенски запис за превод към бюджет и във всяка каса на EasyPay                                                             и касите на „Фаст Пей“
 • По банков път: IBAN:BG81CECB97908494451200 в ЦКБ АД, BIC:CECBBGSF

Кодове за вид плащане:

442100 – Данък в/у недвижим имот,

442300-  Данък в/у превозните средства,

442400 – Такса битови отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ


Стартиране на кампанията за събиране на местни данъци и такси

                                           в Община Аврен за 2024! 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно имот УПИ№ VI- 199 в кв.23 , находящ се в с.Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варна

 

          Уведомяваме заинтересованите лица, че в отдел местни данъци и такси при Община Аврен е подадена данъчна деклрация по чл.14 от ЗМДТ  от лицето Р. Л. Б. , относно снабдяване с нотариален акт по давностно владение за имот в с.Дъбравино, общ.Аврен, обл. Варна УПИ№ VI- 199 в кв.23 с площ от 730 кв.м. и жилище с площ 60 кв.м.

 

          В 14 / четиринадесет / дневен срок от обявяване на настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да подадат възражение в отдел   „ Местни данъци и такси „  чрез Кмета на Община Аврен.

 

 

 

          19.04.2023 г.Уведмовление от 22.03.2023г.Изх. .№У000004 / 14.03.2023

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

До  „ ТИМСЪН ” ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК

103900027

 

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ВАРНА, УЛ. „ ДЕБЪР ” 4 АП. 6

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото

съобщение в община Аврен,  Отдел „Местни   данъци  и такси”  при    Невяна Иванова,

длъжност   Главен специалист в отдел "МДТ", гише № 9    в  Информационен център

Аврен, за връчване на  Акт № АУ0000003 / 14.03.2022 г.

 

                                           

ДЛЪжностно лице:

 

Невяна Иванова

(име,подпис, печат)

 


Изх.  №У000001 / 03.01.2023

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

До „ ТИ ДЖЕЙ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД” ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК

103985910

 

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ВАРНА УЛ. „ МУР “ 3 А

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото

съобщение в община Аврен,  Отдел „Местни   данъци  и такси”  при    Невяна Иванова,

длъжност   Главен специалист в отдел "МДТ", гише № 9    в  Информационен център

Аврен, за връчване на  Акт № АУ0000020 / 01.12.2022 г.

 

                                           

ДЛЪжностно лице:

 

Невяна Иванова

(име,подпис, печат)

 


Изх. .№У000011 / 23.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

До „ БЪРНАРД АЛЕКСАНДЪР АТЪРТЪН”  ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК

103900148

 

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ВАРНА, УЛ. „ СОЛУН “ № 15

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото

съобщение в община Аврен,  Отдел „Местни   данъци  и такси”  при    Невяна Иванова,

длъжност   Главен специалист в отдел "МДТ", гише № 9    в  Информационен център

Аврен, за връчване на  Акт № АУ00000022 / 23.12.2022 г.

 

                                           

ДЛЪжностно лице:

 

Невяна Иванова

(име,подпис, печат)

 


 

 


Изх. .№У000010 / 19.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

До  „ГЕРМАНСКИ АВТОЧАСТИ“ – 98 ООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК

103223760

 

 

Адрес за кореспонденция

С. ВАРНА, УЛ. ИВАН ДРАСОВ 11

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото

съобщение в община Аврен,  Отдел „Местни   данъци  и такси”  при    Невяна Иванова,

длъжност   Главен специалист в отдел "МДТ",  гише № 9    в    Информационен център

Аврен, за връчване на  Акт № АУ0000021 / 13.12.2022 г.

 

                                           

ДЛЪжностно лице:

 

Невяна Иванова

(име,подпис, печат)

 

 

 


Изх. .№У000008 / 29.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

До  „ ПОЛ СЕЙМОР КЪМПАНИ ” ЕООД

(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК

148132692

 

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ВАРНА, УЛ. „ ЦАР КАЛОЯН ” 22 АП. 2

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото

съобщение в община Аврен,  Отдел „Местни   данъци  и такси”  при    Невяна Иванова,

длъжност   Главен специалист в отдел "МДТ", гише № 9    в  Информационен център

Аврен, за връчване на  Акт № АУ0000019 / 29.11.2022 г.

 

                                           

ДЛЪжностно лице:

 

Невяна Иванова

(име,подпис, печат)

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно имот № 58445.501.290, находящ се в с. Приселци, Общ. Аврен, Обл. Варна

Уведомяваме заинтересованите лица , че в отдел местни данъци и такси при община Аврен е подадена данъчна декларация с вх.№ 904/02.08.2021г. по чл.14 от ЗМДТ, от  лицето Н.А.Н., относно снабдяване с нотариален акт по давностно владение  за имот находящ се в с. Приселци, обл. Варна, представляващ поземлен имот № 58445.501.290 по кадастрална карта , съответстващ на УПИ V-350 в кв.39 по плана на с. Приселци община Аврен.

В 14 дневен срок от обявяване на настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да подадат писмено възражение в отдел „Местни данъци и такси“ чрез Кмета на община Аврен.

 

03.08.2021г. График  за посещения на служител от отдел  „Местни данъци и такси“ във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2020 г.

Данъкоплатци с неплатени данъчни задължения към Община Аврен 
Tатяна Г. Р.

 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

      Във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2019 г. предоставяме  график  за  посещения  на служител от  отдел  „Местни данъци и такси“. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

месец март

месец април

час на посещение

ЦАРЕВЦИ

15.Март,29.Март

12.Април

от 09.00 до 15.00

ПРИСЕЛЦИ

07.Март, 25.Март

10.Април, 22.Април

от 08.30 до 12.30

СИНДЕЛ

08.Март

05.Април

от 09.00 до 15.00

 БЛИЗНАЦИ /ДОЛЕН/

11.Март

 15.Април

от 13.00 до 15.30

ДЪБРАВИНО

06.Март, 18.Март

17.Април

от 09.00 до 12.00

БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/

11.Март, 27.Март

15.Април, 24.Април

от 08.30 до 12.30

ТРЪСТИКОВО

22.Март

19.Април

от 09.00 до 15.00

КИТКА

13.Март

04.Април

от 09.00 до 12.00

КРУША

13.Март

04.Април

от 13.00 до 15.00

ЮНАК

18.Март

17.Април

от 13.00 до 14.30

КАЗАШКА РЕКА

18.Март

17.Април

от 15.00 до 16.30

РАВНА ГОРА

20.Март

08.Април

от 13.00 до 16.00

БОЛЯРЦИ

20.Март

08.Април

от 09.00 до 12.00

САДОВО

25.Март

22.Април

от 13.30 до 16.00

ЗДРАВЕЦ

06.Март

24.Април

от 13.30 до 16.00

БЕНКОВСКИ

07.Март,27.Март

10.Април,

от 13.30 до 16.00

 

 

 

 

        Срокове за плащане на данъци и такси!

        Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства  се  плащат на две равни вноски както следва :

        От 1 март до 30 юни

        От 1 юли  до 31 октомври на годината, за която е дължим

        Патентният данък се заплаща на четири равни вноски , както следва:

        за първото тримесечие - до 31 януари;  за второто тримесечие - до 30 април;

        за третото тримесечие - до 31 юли;  за четвъртото тримесечие - до 31 октомври

         Туристическият данък трябва да се внесе до 15-то число на следващия месец, през който са предоставени нощувките.

         Задълженията се плащат както следва:

 • В брой на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Информационен център – Аврен и в кметствата на всички населени места в Община Аврен в дните на определения  график
 • с пощенски запис за превод към бюджет и  във всяка каса на EasyPay
 • по банков път: IBAN:BG81CECB97908494451200 в ЦКБ АД, BIC:CECBBGSF

      кодове за вид плащане:

442100 – Данък в/у недвижим имот

442400 – Такса битови отпадъци

442300- Данък в/у превозните средства

442800 -  Туристически данък

441400 – Патентен д-к


 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

     Във  връзка с лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, НАПОМНЯМЕ че следва да  подават данъчна декларация по образец, в която се декларира  до 31 януари на текущата година обстоятелства, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация  и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
  
    Лицата, които подлежат на облагане с туристически данък подават декларация по образец  до 30 януари  на  всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

    Срокове за плащане на данъци и такси!

 

 Данък върху недвижимите имоти , такса смет , данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски както следва :

  От 1 март до 30 юни

  От 1 юли  до 30 октомври на годината, за която е дължим

 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Телефон за повече информация 05106 2774


Наименование Брой тегления
1 (1).pdf 7 Изтегли документ с име "1 (1).pdf"
увед. чл 32 (1).pdf 30 Изтегли документ с име "увед. чл 32 (1).pdf"
 1. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси” - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта