Свободна подрубрика ДРУГИ

Дата на публикуване: 22.04.2013 11:21
                                                   
 

Разрешение 442
 
 

Заповед 532

Съобщение до заинтересованите лица

Заповед 1323/17.12.2014г. за изземване на общински имот - язовир Садово

Обяви съгласно чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за график на комисиите за сключване на споразумения в землищата на Община Аврен

Обява на Министерство на земеделието и храните

Обява

Съобщение за инициатива - Южен поток

Решение 359 11.12.2014 - Министерство на икономиката и енергетиката

Обява - "жилищна сграда" - 29.11.2013г.

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - 30.10.2013

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Заявления за изменение на разрешителни за водовземане от подземни води /3485-3484

Съобщение

 

Разрешение за преценяване на  необходимостта за извършване на екологична оценка

Издаване на разрешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обявление "Кънтри Леид"

Съобщение за инициативата на "Бенковски Хилс" ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ

писмо с вх. № ОП-1327/17.04.2013г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „ Морска администрация”, Дирекция  Варна, относно Разпореждане №В-З-196/15.04.2013г. на  Директора на Дирекция „Морска администрация”-Варна

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОД "ЮЖЕН ПОТОК" НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

 
 

 1. Свободна подрубрика ДРУГИ - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта