Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.

Дата на публикуване: 10.03.2011 11:07

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НАСРЕДСТВАТА  ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ

ЗАОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН,

УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА АВРЕН № 163 / 17.02.2011г.

 

 

 I. Формула за разпределение: СФ= БУ х ЕРС

II.Бюджет  2011:


Второстепенен разпоредител

 с бюджетни кредити

Делегирана дейност

Дофинансиране

от

общински

бюджет

Общ

бюджет


1318

1322

1326

1337


ОУ”Христо Ботев” Аврен

-

202 916

-

1 400

-

204 316


ОУ” Св. Климент Охридски” Дъбравино

-

258 283

-

4 620

-

262 903


ОУ” Д-р Петър Берон” Приселци

-

305 338

-

1 960

-

307 298


ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” Тръстиково

-

89 339

-

812

10 198

100 349


ОУ” Д-р Петър Берон” Царевци

-

69 579

-

630

8 052

78 261


СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”  Синдел

-

215 481

141 957

3 192

-

360 630


ВСИЧКО:

-

140 936

141 957

12 614

18 250

1 313 757


 1. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г. - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта