Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”

Дата на публикуване: 11.05.2010 13:10
                Във връзка с постъпила жалба с вх. №1849 от 18.08.2011г. от «Хидрострой» АД до  Комисия за защита на конкуренцията срещу  Решение №38 от 09.08.2011г. на  Община Аврен за откриване на  открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”

  Община Аврен  преустановява всички действия по процедура и  няма да  приема оферти, срок за подаването на които  съгласно обявлението е до 16.00 часа на 31.08.2011г.

 

               В зависимост от Решение на КЗК по случая Община Аврен ще продължи процедура с Решение за удължаване на срока или ще бъде издадено Решение за прекратяване на процедура, в двата случая съответното Решение ще бъде публикувано на сайта на общината и на сайта на АОП.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  05106- 2396

                                                     Нач.отдел "ИП"


 1. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен” - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 26. "Личен асистент"- І етап , 2011
 27. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 28. Съобщение
 29. Благодарствено писмо
 30. Решения на Министерски съвет
 31. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 32. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 33. Министерство на околната среда и водите
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта