Мери, пасища и ливади

Дата на публикуване: 30.06.2021 08:05
 Протокол от 24.06.2021 г., публикувано на 30.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинска администрация – Аврен приема заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни от 1 до 10 март 2021 година.  Към заявлението (по образец) се прилагат:

            - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект Приложение № 1 (по образец);

            - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП –пасища, мери и ливади – Приложение № 2 (по образец);

            - Декларация за липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (по образец);

            - Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, заверено от ветеринарния лекар на обекта.

            Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявление и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx, ниво „Поземлени отношения и комасация”, на интернет страницата на Община Аврен - http://www.avren.bg, ниво „Съобщения“ – „Пасища, мери и ливади“ и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани на Община Аврен, на хартиен носител.

 

Одобрен образец на заявление  по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация  по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ:

Приложение № 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект.

Приложение № 2 – Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.

Декларация – образец по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

Приложение № 3- ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН (за стопанската 2021-2022 година)

Приложение № 4- ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБIЦИНАТА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

Приложение № 5- СПИСЪК НА ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕОБЛАДАВАЩИ КАТЕГОРИИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ

Решение № 368 от 22.02.2021 г. на ОбС


Протокол от 01.02.2021 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37”И” ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СРОК ДО 10.03.2020 г., ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЖИВОТНИ, ПО ЦЕНА, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ЗА ЗЕМИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЛ: 05106/2260ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2020-2021 Г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА АВРЕН  ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА


СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НТП - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩИНА АВРЕН

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА 2020 - 2021 Г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗСПЗЗ


 
 
 

Наименование Брой тегления
Протокол от 24.06.2021 г..pdf 1 Изтегли
Протокол за проверка договори.docx 65 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРАВИЛА.docx 118 Изтегли
опис-ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.docx 159 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.docx 151 Изтегли
Решение № 368 от 22.02.2021 г. на ОбС.rar 209 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 5Паз.оценки.docx 126 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 4-ЗАДЪЛЖЕНИЯ.docx 127 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРАВИЛА.docx 122 Изтегли
Заявление и приложения.docx 135 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ГОД.ПЛАН 2021.docx 110 Изтегли
ПРИЛОЖЕНИЕ 1списък на общ.имоти с НТП - ПМЛ.xlsx 108 Изтегли
 1. Мери, пасища и ливади - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта