Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна

Дата на публикуване: 16.06.2010 15:41

Общинска служба „Земеделие” – Аврен,  област Варна,

На основание чл. 18д,ал 4, 5 и 6 във връзка с чл.28, ал.3, т.3 и чл. 18б, ал.2  ППЗСПЗЗ  съобщава на заявителите с признато право на собственост върху земеделски земи, че във връзка с изработване на помощния кадастрален план на основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за местността Маяк  (Ченаджията) по картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, в 14-дневен срок след обнародването в „Държавния вестник” ще се извърши съвместно уточняване (анкетиране) на границите на земеделските земи, разположени  в териториите по § 4 ЗСПЗЗ.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.10 от 01.02.2011г.

     

 


 1. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 26. "Личен асистент"- І етап , 2011
 27. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 28. Съобщение
 29. Благодарствено писмо
 30. Решения на Министерски съвет
 31. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 32. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 33. Министерство на околната среда и водите
 34. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 35. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта