Инвестиционни предложения

Дата на публикуване: 07.09.2021 11:55

Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП „Десислава Василева Герганова-Малеевска“със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв.м. (съгласно договор за доброволна делба 13 9000 кв.м.), вид собств. частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м-ст „Нови места“, с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител ЗП Десислава Герганова-Малеевска

Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища

от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.09.2021г.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ.........Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че община Аврен има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен”, в ПИ с идентификатор 65125.61.24, с площ 10.259 дка, местност „НОВИ
МЕСТА”, землище  с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Садово, община Аврен, област Варна”, с
възложител: ОБЩИНА АВРЕН.... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „БАЙ БИСЕР” ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на обект за производство и реализация на пресни и замразени хлебни и сладкарски изделия, учебен център, шоурум, административни и жилищни сгради и изграждане на трафопост”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ 58445.3.307, земеделска територия, с площ 14 962кв.м., НТП „нива”, с. Приселци, община Аврен, област Варна.... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЗП Десислава Василева Герганова-Малеевска има следното уведомление за реализацията на
инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 ЗП Десислава Василева Герганова-Малеевска” със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот № 651.61.33, площ 13 898 кв.м /съгласно договор за доброволна делба 13 900 кв.м/, вид собственост частна, вид територия - земеделска, категория 4, НТП - друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м-ст „Нови места”, с. Садово, община Аврен, област Варна...... ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

 

от ОБЩИНА АВРЕН,

със седалище и адрес на управление:

с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” №8

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционнопредложение за: „Изграждане на сондаж(тръбен кладенец) в землището на с.Садово, вПИ с идентификатор 65125.61.24, местност „НОВИ МЕСТА“за добив на подземни води за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с.Садово, общ.Аврен, обл.Варна“.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че Ивайло Иванов, гр.Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатор 58445.116.583, 58448.116.584, 58445.116.585, 58445.116.586 и 58445.116.587, с обща площ 3.092 дка,  урбанизирана територия, с НТП „Ниви”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител Ивайло Иванов, гр.Варна.....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 28бр. жилищни сгради и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32654 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „До селото“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ“ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2021г..........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на 28бр. жилищни сгради и трафопост” в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32 654 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”,  местност „До селото”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, свързано с
изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм”......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 12.05.2021г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест жилищни сгради”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.5.200, с площ
6894кв.м., находящ се в местност „Каваците”, землище на с. Приселци, община Аврен, с възложител „БИОСЕРВИС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2021 г............. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 09.03.2021 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "БИОСЕРВИС" ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58445.5.200, с площ 6894кв.м., находящ се в местност „Каваците”, землище на с. Приселци, община Аврен........ВИЖТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли” в поземлен имот  (ПИ) 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 2060 кв.м., КК „Камчия”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна, с възложител: Е. Димитрова, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2021 г.......ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Публикувано на 03.02.2021г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата  за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондаж ТК-1„Садово-община Аврен” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65125.61.1, с площ 211.997 дка, земеделска територия, с НТП „Пасище”, местност „Край селото”, землище с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, община Аврен, с възложител: община Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.01.2021 г....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ 
Публикувано на 21.01.2021г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че община Аврен има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на сондаж ТК-1 „Садово-община Аврен” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65125.61.1, местност „Край селото”, землище с. Садово, община Аврен, област Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, община Аврен, с

възложител: община Аврен....ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.12.2020г.
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически
и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 5бр. еднофамилни жилищни сгради” в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Нива”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.11.2020г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.11.2020г.
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЛЪКИ ТУР” ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради” в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м., НТП „Нива”, местност „Корията”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР” ООД....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 11.11.2020г.

Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец” в ПИ с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЮРОГРИЙН ТЪРФ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2020 г....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

Публикувано на 26.08.2020г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЮРОГРИИН ТЪРФ“ ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец”, в ПИ с
идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, община Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30,  58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, община Аврен...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 18.08.2020г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 58445.30.11, с площ 28.497 дка, местност „Пазарлията”, землище с. Приселци, община Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви” в поземлен имот (ПИ) с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1,
58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229дка, землище с. Приселци, община Аврен, с възложител” ЕТ „ИЙСТ АГРО - Григор Григоров”, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 06.08.2020г.


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и
юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за 100бр. кози и производство на мляко”, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000кв.м., НТП „Пасище”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп” (предимно производствена), с възложител: „ЕПОНА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2020 г....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.07.2020г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ „ИЙСТ АГРО - Григор Григоров”, град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот  (ПИ) с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1, 58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229дка, землище с. Приселци, община Аврен...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 16.07.2020г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „АДВЕНТУС БГ” ЕООД, град Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с:  „Изграждане на 10 броя вилни/жилищни сгради” с различна площ от 54кв.м. до 108 кв.м. на отделни парцели, в поземлен имот с идентификатор: 04426.22.126 (предходен идентификатор: 04426.22.35), с площ 8 496 кв.м., местност „Мерджемека”, с. Близнаци, община Аврен ...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
 
Публикувано на 16.07.2020г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че „ЕПОНА” ЕООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Изграждане на животновъдна ферма за 100бр. кози и производство на мляко”, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000кв.м., НТП „Пасище”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп” (предимно производствена)....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 23.06.2020 г.


Съгласно решението на член 4, ал. 2 от Наредбата за проверка и редакция за оценка на въздействието на този момент в понеделник, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че ЕТ „ВИНИ - КИРИЛ БАКАЛОВ” има следното съобщение за реализация на инвестиционно предложение отделено с: „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“,
в ПИ 03811.95,30, урбанизирана площ, с площ 3270 кв.м., НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“ , с. Бенковски, община Аврен, област Варна, отделено с изработка на проект за Подробен устройствен план - план за регулиране и застрояване (ПУП - ПРЗ) с тел отречен на имот за „магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 29.05.2020г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет етажни къщи, руска баня и параклис”, свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхват на ПИ 03811.84.150, с площ 5000кв.м., с НТП „Лозе”, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма”, община Аврен, област Варна, с възложител: „ВАРТ” ЕООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 22.05.2020 г.Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство” в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности”, кв.71 по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2020 г.... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 09.04.2020 г.


Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Е. Димитрова, гр. Варна има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: : „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли” в поземлен имот  (ПИ) с идентификатор 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 2060 кв.м., КК „Камчия”, с. Близнаци, община Аврен, област Варна......НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Публикувано на 13.03.2020 г.Съгласно изискванията начл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): с „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства – пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера””, землище на с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител: „Техком” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано  от 11.03.2020 г.....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕСъгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ№ 00084.1.365, 00084.1.513 и 00084.1.515, местност „Бялата пръст”, по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО” ООД, с. Аврен, община Аврен, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2020г...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти, с възложител: Б. СТАТЕВА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2020 г... НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 03.02.2020 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей – Аврен”” в поземлен имот (ПИ) №00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст”, с. Аврен, община Аврен, област Варна....НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Публикувано на 13.12.2019 г.Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "ХОЛИДЕЙ БИО" ООД има следното уведомление за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда - гараж в обект за вино производство" в УПИ №XII - "за социални дейности и безвредно производствени дейности", в кв. 71 по плана на село Аврен, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 05.11.2019г.
 


Съгласно изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Варна, уведомява всички физически и юридически лица, че "БОЛЯРСКИ ХАН" ЕООД има следното искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: "Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма", разположен в землището на село Болярци, община Аврен, област Варна ...научете повече

публикувано на 21.11.2019 г.

 1. Инвестиционни предложения - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта