„Личен асистент”

Дата на публикуване: 12.01.2011 17:40

Във връзка с осъществяване на дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” относно дейностите по управлението и предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” започна  приемането на документи от кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на услугата „Личен асистент” етап ІІ. Необходимите документи са както следва:

1.Образец на заявление приложение 4

2.Образец на заявление приложение 10

3.Образец на автобиография (CV)

4.Образец на декларация

и могат да се получат от отдел „Административно обслужване” в сградата на общината

При подаване на двата вида заявления следва да бъдат приложени всички документи, упоменати в образците на заявленията.

Право на участие имат и кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители на услугата, некласирани за етап І.

Съгласно графика на дейностите документите от кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти за ІІ етап се подават в екипа за управление на общинско ниво ( в канцеларията на Кичка Събева) в срок от 10 до 24.01.2011 г. Предоставяне на социалната услуга – 12 месеца, от 10.03.2011 г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ЕКИП ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 


 1. „Личен асистент” - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Заповеди за търгове и конкурси
 4. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 5. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 6. Минерални води
 7. Мери, пасища и ливади
 8. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 9. Инвестиционни предложения
 10. Заседания на ОЕСУТ
 11. Свободна рубрика
 12. Концесии
 13. Свободна рубрика
 14. Туризъм
 15. Свободна подрубрика ДРУГИ
 16. Свободна рубрика
 17. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 18. Проекти и програми
 19. Свободна рубрика 2
 20. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 21. Oбявление на отдел
 22. Уведомления на РИОСВ – Варна
 23. Обявление на областен управител Варна
 24. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 25. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 26. "Личен асистент"- І етап , 2011
 27. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 28. Съобщение
 29. Благодарствено писмо
 30. Решения на Министерски съвет
 31. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 32. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 33. Министерство на околната среда и водите
 34. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 35. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 36. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 37. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта